17 8 Bij het bezoek aan de verschillende gangen, welke gedeel telijk uit marnier, gedeeltelijk uit kleine steenen bestaan, wordt in den omtrek der privaten stank waargenomen, terwijl de atmosfeer bij opening der deuren zeer bedorven is. Daar in verschillende lokalen, om luchtverversching te verkrijgen, de ramen moeten worden opengezet en in vele klassen deze ramen van onderen opschuiven, zyn meerdere leerlingen des winters geplaatst tusschen een warme kachel en een geopend venster, hetgeen zeer schadelijk voor de gezondheid is. In andere lokalen zijn de ramen zeer hoog geplaatst, waardoor de schaduw van den muur op het werk der be trokken leerlingen valt. Als kunstverlichting dient gas met .Argand” branders, een verouderd systeem, Een koolzuurbepaling, welke in twee lokalen verricht werd, toonde aan, dat de atmosfeer bevatte 3,4 en 3,7 cM3. koolzuur in 1000 cM3. lucht. In het algemeen genomen, is de luchtverversching in de verschillende lokalen van het Haagsche Gymnasium zeer slecht te noemen. Een niet minder groote fout is gelegen in de gebrekkige verwar ming. Het meerendeel der kachels, die thans in gebruik zijn, behooren niet, als zijnde geheel verouderd gebleken, in eene gemeentelijke inrichting van onderwijs te huis. - Zij zijn bovendien zeer onvoordeelig in het gebruik en zijn het ééne oogenblik gloeiend, terwijl zij een volgend oogen- blik zijn uitgegaan. Zij geven daarom eene zeer ongelijk matige warmte en daar zij ook ’s nachts niet doorbranden blijven de muren en de lokalen koud, en vooral de gangen, kil, één en ander geheel in strijd met de beginselen der hygiëne. Ook kan eene verwarming, die ieder uur door een anderen leeraar bediend of niet bediend wordt en bij afwis seling aan de gebrekkige zorg van leerlingen wordt over gelaten, nooit een bevredigend resultaat geven Het ééne uur zal een lokaal stikkend benauwd verwarmd zyn, terwijl in het daaropvolgend uur de ramen worden opengezet en de leerlingen, die in de nabijheid daarvan zijn gezeten, aan de verschrikkelijkste tocht zijn blootgesteld, vooral wanneer de ramen niet van boven, maar van onderen geopend moeten worden. Wij zagen enkele leerlingen, die op deze wijze aan een kouden luchtstroom waren blootgesteld en dit weliswaar zonder morren verdroegen, maar toch moesten verklaren, dat zij dikwijls over styf heid in die armen hadden te klagen, die naar het open venster waren gekeerd. Een groot gebrek der ondoelmatige kachels is ook, dat zij door hun sterke uitstraling zoo buitengewoon veel plaats in de lokalen doen verloren gaan. VERSLAG GEZONDHEIDSTOESTAND.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 308