17 9 ii (get.) M. Humans van Wadenoijen, Voorzitter. (get.) J. J. Hofman, Secretaris. De eenige practische oplossing voor eene goede verwarming in scholen is dan ook o. i. eene centrale verwarming, hetzij door middel van warm water of van lagen drukstoom, welke, indien zij eenvoudig wordt aangelegd bij den bouw van scholen, niet zoo kostbaar behoeft te zijn. De verwarmingslichamen of radiatoren in de verschillende lokalen en gangen kunnen geheel vrij zonder eenige bekleeding worden opgesteld, zoo danig, dat zij zoo weinig mogelijk plaats innemen en de lokalen zoo gelijkmatig mogelijk verwarmen. De regeling van de warmte zou dan enkel en alleen aan den stoker moeten worden overgelaten. Zooals thans het Gymnasium is ingericht, komt de Com missie tot de conclusie, dat de toestand daarvan, wat lucht- verversching, verwarming en verlichting betreft, volstrekt onvoldoende is. Het gebouw als Gymnasium strekt de Konink lijke Residentie niet tot eer en zij zijn er van overtuigd, dat als ouders, voornemens zijnde hunne kinderen op het Gym nasium te plaatsen, te voren het gebouw, zooals wij deden, gedurende de lessen hadden bezocht en onderzocht, er velen zeker niet toe zouden besluiten hen bloot te stellen aan de gevaren, die hunne gezondheid in velerlei opzicht bedreigen. Het is natuurlijk niet mathematisch te bewijzen, maar wij achten de bewering niet overdreven, dat meerdere leerlingen daar kwalen hebben opgedaan en nog zullen opdoen, die voor hunne gezondheid ernstige nadeelige gevolgen hebben gehad en nog na zich zullen slepen. Verbetering in dezen toestand te brengen is hoogst noodig. doch deze verbetering is in het tegenwoordig gebouw door zijne ongunstige ligging en door zijne inrichting niet aan te brengen. Aan sluiting van het Gebouw en voorloopige onder brenging der leerlingen in een ander gebouw dat zonder veel moeite wel te vinden zal zijn zouden wjj boven par- tiëele verbeteringen in het bestaande gebouw de voorkeur geven. Het stichten van een nieuw Gymnasium, voldoende aan de eischen van onderwijs en hygiëne op de wijze als hier boven is aangegeven (met centrale verwarming en ventilatie) is voor de gemeente ’s-Gravenhage gebiedend noodzakelijk. VERSLAG GEZONDHEIDSTOESTAND.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 309