17 Bijlage C. Afschrift. 's-Gravenhage, 8 Maart 1902. Geeft met verschuldigden eerbied te kennende Vereeniging tot Verbetering van den Gezondheidstoestand te ’s-Gravenhage, dat zij Uw antwoord dato 24/27 September 1901 No. 4062/16 3e Afd. op haar adres dato 3 Mei 1901 in zake de draineering der te dempen grachten te zijner tijd heeft ontvangen. dat zij daaruit tot haar leedwezen gezien heeft, dat Uwe vergadering geen aanleiding heeft gevonden voor inwilliging van haar verzoek, dat zij kennis heeft genomen van het praeadvies van H.H. Burgemeester en Wethouders, voorkomende onder No. 537 van de Bijlagen der Handelingen 1901, alsmede van de, naar aanleiding daarvan gevoerde discussion in Uwe vergadering van 23 September 1901, voorkomende op pag. 175—177 van de Handelingen, dat zij noch door het een, noch door het ander de over tuiging heeft kunnen krijgen, dat zij in haar adres dato 3 Mei 1901 zoude gedwaald hebben, dat zij daardoor integendeel zoo mogelijk nog meer versterkt is geworden in hare meening, dat, wanneer grachten gedempt worden, eene bestaande draineering verloren gaat, die door eene andere kunstmatige draineering dient vervangen te worden, wanneer men niet het gevaar wil loopen, dat de grondwaterstanden in de omgeving daarvan zullen stijgen en meer dan vroeger zullen varieeren, dat zij wil trachten dit Uwen Raad duidelijk te maken met een voorbeeld en als zoodanig heeft gekozen de sloot aan de Schelpkade, welke volgens Uw besluit dato 4 Februari jl. eveneens gedempt zal worden. Zij heeft voor dat doel eene teekening gereedgemaakt, die zij de eer heeft hierbij te voegen. Fig. 1 vertoont een profiel over de lengteas der Sophia- 1) Door waarnemingen gedaan by gelegenheid van de uitvoering der rioleering in de Laan van Meerdervoort, heeft zich dit bevestigd. Red.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 310