i I I 17 I 11 laan, dwars over de Willemskerk, de Schelpkade, de Canta- loupenburg, de Frederikstraat, de Javalaan, de Koninginne gracht, de Koningskade en over de lengteas van het eerste gedeelte der Nassau-Dillenburgstraat en wel in den tegen- woordigen toestand, dus de sloot van de Schelpkade nog niet gedempt. Fig. 2 vertoont hetzelfde profiel, maar nadat de sloot aan de Schelpkade gedempt zal zijn volgens de plannen van de H.H. Burgemeesters en Wethouders, zooals door Uwen Raad aangenomen, d. i. zonder draineering. Fig. 3 vertoont hetzelfde profiel na de demping, maar met draineering. Begint men eenvoudigheidshalve met de. veronderstelling, dat de grachten absoluut op een constant peil worden gehouden D. P., dan zullen dus, zooals ook in de tee- kening is aangegeven, de waterstanden, zoowel in de Koninginnegracht (of het Kanaal) en in de sloot aan de Schelpkade D. P. zijn. De grondwaterstanden in die terreinen tusschen deze beide wateren in gelegen, zullen in het algemeen iets hooger zijn en wel des te hooger naarmate de tusschengelegen punten verder van de genoemde wateren verwijderd zijn. Verondersteld, dat de grond uit zand bestaat, zoo zal de verbindingslijn van alle tusschengelegen grondwaterstanden eene regelmatige kromme lijn vertoonen, ongeveer van den vorm als met een volle lijn in Figuur 1 is aangegeven. Evenzoo kunnen de grondwaterstanden ten N. O. van het Kanaal en die tenZ. W. van de Schelpkade-sloot door kromme lijnen worden voorgesteld. Wanneer nu de volgetrokken lijnen de normale of gemid delde grondwaterstanden aanduiden, zoo kunnen de hoogste standen door gestippelde lijnen worden aangeduid en het grootste verschil tusschen de volle en gestipte lijn de grond- waterstijging worden genoemd, die op de teekening met de letter S is aangeduid. Eveneens zijn de laagste standen door een gestippelde lijn aangegeven. Het groote verschil tusschen deze en de volge trokken lijn is op de teekening met de letter d aangeduid. Dat deze verschillen eer te klein dan te groot zijn aange nomen, blijkt uit de ingeteekende hoogste en laagste grond waterstanden in de Frederikstraat, die in het jaar 1868 aldaar zijn waargenomen. (Zie jaarverslag van de Vereeniging ter VERSLAG GEZONDHEIDSTOESTAND. 1) Wfi vertrouwen dat het onzen lezers niet moeilyk zal vallen, volgens de bovenstaande omschrijving op de kaart van ’s-Gravenhage de richting van het profiel te vinden. D, P. beteekent het te ’s-Gravenhage gebruikelijk Delflandsch Peil.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 311