17 13 1 Hoe kan dit bezwaar, aan de demping verbonden, worden vermeden Fig. 3 geeft hierop antwoord. Indien in de te dempen gracht eene ruime kunstmatige draineering onder D.P. wordt aangebracht, die op de grachten kan loozen, en daardoor de vroegere functie van de open sloot kan overnemen door alle grondwater, dat zich ter plaatse boven D.P. mocht bevinden, dadelijk af te voeren, dan zullen de grondwaterstanden weer dezelfde hoogten gaan innemen als zij in Fig. 1 (vóór de demping) gehad hebben. Na deze nadere uiteenzetting en illustratie van hetgeen ook in haar adres dato 3 Mei 1901 tot Uwen Raad in zake de demping der Veerkade- en Paviljoensgrachten gericht, werd beweerd, meent zij nader op dit vroegere adres te moeten terugkomen. Zij heeft daarin gezegd: -dat de grachten thans door Delfland nagenoeg op constant peil worden gehouden.” Burgemeester en Wethouders hebben daarop geantwoord, dat de gracht waterstand wel verre van constant te zijn, af wisselt van 0.30 M. -4- D.P. tot 0.30 M. D.P. met schom melingen tijdens een etmaal van 0.50 M. en meer en zij. zoowel als de heeren Van Liefland en Van Malsen, die Burgemeester en Wethouders bij de discussie in Uwe Ver gadering steunden, meenden, dat zij daarmede de voornaam ste priem isse van adressante hadden doen vervallen. Adressante veroorlooft zich echter op te merken, dat deze meening op een misverstand berust. Er bestaat geen openbaar water, waarvan de waterstand absoluut constant blijft. Het meest nabij aan dit ideaal komen wel de groote Noord- Amerikaansche meeren (Erie-, Huron-, Michigan- en Superior- meer), die door hunne groote gezamenlijke oppervlakte en den breeden overval, die wij als de watervallen der Niagara kennen, door de natuur nagenoeg op constant peil worden gehouden. Er zullen zeker meer zulke meeren op aarde zijn, maar zoowel de rivieren, als de zeeën bij de kusten, vertoonen veel sterker afwisselende waterstanden. Hiermede vergeleken, kan men de waterstanden in een polder-boezem, in dit geval Delflands-boezem, gerust „nagenoeg constant” noemen, zooals adressante heeft gedaan, en dit zooveel te meer, wanneer men bedenkt, dat de boezemstand steeds om het gemiddelde D. P. slingert. Dit blijkt uit de staten van de hoogte van den waterstand van Delflands-boezem, waargenomen nabij de Gemeentewerf te ’s-Gravenhage, welke staten over de jaren 1899 en 1900 adressante hieronder laat volgen. VERSLAG GEZONDHEIDSTOESTAND.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 313