i 17 ’s-Gravenhage, 3 Mei 1901. „Aan den Gemeenteraad van ’s-Gravenhage geeft eerbiedig „te kennen „het Bestuur van de Vereeniging tot Verbetering van den „Gezondstoestand te ’s-Gravenhage, „dat door de demping der Paviljoens- en Veerkaden-grachten „zooals die thans volgens bestek N°. 41, dienst 1900, wordt „uitgevoerd, verloren zal gaan de tegenwoordige draineering .,van het grondwater der daarlangs gelegen terreinen; De gemiddelde, maandelijksche standen zijn op de teekening onder Fig. 2 grafisch opgeteekend en ziet men daaruit hoe weinig deze gemiddelde standen gevarieerd hebben, en dat zelfs voor de zoo dicht bij de zeesluizen gelegen Haagsche grachten, de stand van het water bevredigend constant is te noemen, vooral met het oog op de afvloeiing van het grond water, dat in verband met de geaardheid van den bodem korter of langer tijd bij den stand van het buitenwater achter blijft en waarop sporadisch gedurende korten tijd voorkomende hooge of lage boezemstanden slechts weinig invloed hebben. De grondwaterstanden zullen zich dus in hoofdzaak regelen naar de gemiddelde standen in de grachten, waarvan de grootste slingeringen over de jaren 1899 en 1900 samen hebben bedragen 0.07 D.P. en 0.085 M. -4- D.P. (zie de gemiddelde maandstaten in bovenstaande staten), terwijl de invloed der dagelijksche schommelingen zich slechts op korten afstand der grachten zal bemerkbaar maken. Ter illustratie hiervan dient de Fig. n". 4, terwijl Fig. 5 aantoont, welken veel grooteren invloed dezelfde stijgingen of dalingen van het boezemwater zouden hebben, indien zij van duurzamen aard waren. Na deze uiteenzettingen vertrouwt adressante, dat uwen Raad de bedoeling van haar adres dato 3 Mei 1901 duidelijk zal zijn, welk adres zij hier nogmaals woordelijk laat volgen. „dat die grachten thans door Delfland nagenoeg op constant „peil worden gehouden, wat niet alleen technisch een groot „voordeel is, omdat daardoor de paalfundeeringen der woningen „voor verrotting worden beveiligd, maar vooral een hygiënisch „voordeel; sterk afwisselende grondwaterstanden toch geven „tot rotting aanleiding in die grondslagen, welke afwisselend „onder en boven water zijn gelegen. In die lagen kunnen „verschillende ziektekiemen en schadelijke gassen zich ont- „wikkelen, die bij stijging van den grondwaterstand door de „vloeren heen in de woningen worden gedreven en tot ver- 15 VERSLAG GEZONDHEIDSTOESTAND.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 315