17 16 „schillende schadelijke gevolgen voor de gezondheid der be- „woners aanleiding kunnen geven „dat deze bestaande draineering niet zal worden vervangen „door de rioleering, welke volgens bovengenoemd bestek in „de te dempen grachten zal worden gelegd. In die riolen „toch zal door hunne kleine doorsneden en de zeer sterke „afwisseling der af te voeren waterhoeveelheden de water spiegel veel te veel varieeren en deze nu eens te hoog en „dan weder te laag zijn; „dat bovendien verondersteld moet worden, dat deze riolen, „evenals de aansluitingen der huisriolen daaraan, behoorlijk „waterdicht zullen worden gemaakt en moet uit de voor- „schriften van het bestek dan ook worden afgeleid dat dit „in de bedoeling ligt. Mochten zij echter nochtans vele on- „dichtheden vertoonen, zoo zoude daardoor niet alleen de „gewenschte constante grondwaterspiegel niet worden ver kregen, maar zoude het gevolg daarvan zijn, dat bij sterke „regenbuien het rioolvocht zich door die ondichtheden henen „in den omliggenden grond zoude ontlasten, en daarin tot „vervuiling, zoowel als tot verhooging van den grondwater- „spiegel, aanleiding zoude geven met de schadelijke gevolgen „daarvan „dat de gevreesde bezwaren niet denkbeeldig zijn heeft de „ondervinding, hier ter stede bij vroegere dempingen van „grachten opgedaan, bewezen. Uit klachten, welke tot onze „dat, mocht men hiertegen willen aanvoeren, dat die dem- „ping der grachten zal geschieden met zand, en dat hier- .door voldoende in de draineering zal worden voorzien, zoo „zoude moeten geantwoord, dat volgens onze inlichtingen dit „zand zal zijn dwmzand, dat door zijne fijnheid van korrel „slechts een gering waterdoorlatend vermogen heeft, zoodat „het voor dat doel geheel onvoldoende is; „dat de waterdichtheid der riolen niet alleen volgens het „bestek mag worden verwacht, maar daarop ook ten sterkste „moet worden aangedrongen en op eene draineering door de „geprojecteerde rioleering dus in geen geval mag worden ge- „rekend. Wil men dus de tegenwoordige constante grond- „waterstand behouden, zoo dient behalve de rioleering eene „afzonderlijke ruime draineering in de te dempen grachten te -worden aangelegd, die hare uitmonding moet verkrijgen op „die grachten, waarin ook in den vervolge een waterstand plus minus D.P. zal worden onderhouden; VERSLAG GEZONDHEIDSTOESTAND.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 316