17 17 verslag gezondheidstoestand. „Vereeniging zijn gekomen, is gebleken, dat kelders van ..woningen, die aan of nabij de gedempte grachten waren „gelegen en vroeger geheel droog waren, na de demping „vochtig werden en onderliepen, wat aan geene andere oor- „zaak kon worden toegeschreven dan aan den verhoogden „grondwaterspiegel „dat het mitsdien de eer heeft zich met den meesten aan drang tot Uwen Raad te wenden „met het beleefd verzoek om „alsnog maatregelen te willen nemen, opdat, nevens de aan- „bestede rioleering, door den aanleg eener ruime draineering „in de te dempen grachten de thans daar bestaande constante „grondwaterspiegel worde bestendigd." ’tWelk doende, enz. Het Bestuur van de Vereeniging tot Verbetering van den Gezondheidstoestand te ’s-Gravenhage, De voorzitter, (waarn.) (get.) H. P. N. Halbertsma. De secretaris, (get.) W. De Man. Dat kelders van nabijgelegen woningen na en tengevolge van de demping der grachten vochtig zouden kunnen worden, is in Uwe Vergadering door den Heer Wethouder Bevers en het Raadslid, den Heer Van Liefland, erkend. Beide heeren hebben daaraan toegevoegd, dat het h. i. voor de eigenaren dan wel de moeite waard was, om zich tot verbetering der kwaal, o. a. door verhooging van hunne waterdichte keldermuren, eenige kosten te getroosten, waai' tegenover zoude staan de belangrijke rijzing in waarde, welke die panden door de demping zouden verkrijgen. Deze laatste opvatting echter kan adressante niet deelen, om de eenvoudige reden, dat daardoor hare hygiënische be zwaren niet worden weggenomen. Indien toch wordt toege geven de mogelijkheid, dat de kelders vochtiger worden, dan wordt daarmede ook erkend de mogelijkheid van de stijging der grondwaterstanden en zullen dus de door haar aangetoonde schadelijke gevolgen daarvan ook niet uitblijven. Dat ook de Regeering de hoogte van den grondwaterstand uit een gezondheidsoogpunt van groot belang acht, blijkt wel uit de bepaling, voorkomende onder Art. 3, letter b, van de „dat deze aangelegenheid in de Algemeene Vergadering onzer „Vereeniging is ter sprake gebracht en het Bestuur toen is „opgedragen zich met een adres te dier zake tot U te „wenden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 317