I I 15 Commissie voor de voorbereiding van de exploitatie der visschershaven te Scheveningen Mr. J. G. S. Bevers, Mr. A. J. E. A. Bik, A. Hoogenraad, B. Janse Johzn. en A. Smit. Commissie tot onderzoek van het vraagstuk der ge meentelijke brandverzekering P. II. van der Kemp, A. G. Bodaan, Mr. J. JE. A. Lisman, B. Janse Johzn. en J. H. Warnik. Commissie om te onderzoeken of van Gemeentewege behoort te worden voorzien in- of bijgedragen tot de ondersteuning van weduwen en weezen der ambtenaren, der beambten en der werklieden, in dienst der Gemeente, en c. q. op hoedanige wijze zulks het best zal kunnen geschieden Dr. J. Th. Mouton, Voorzitter, Mr. J. B. van Berckel, S. Vas Dias, T. van den Hoorn en E. Edersheim Bzn. Commissie tot het onderzoeken van de verschillende ingekomen tramconcessie-aanvragen om den Raad daar over en over den aanleg en de exploitatie van tram lijnen van Gemeentewege te dienen van praeadvies: de Burgemeester, Voorzitter. F. H. van Malsen, J. Simons en Mr. H. A. van Raalte. Commissie om den Raad van advies te dienen omtrent de vraag, of het onderzoek van levensmiddelen in deze Gemeente al dan niet nadere regeling vereischt, en bij bevestigende beantwoording dier vraag eene regeling te ontwerpen W. A. Schroot, Voorzitter, J. C. van Hattum van Ellewoutsdijk, B. L. Loeff, A. Hoogenraad en T. van den Hoorn. Hoogenraad, Mr. M. J. C. M. Kolkman en W. J. van Sandick. GezondheidscommissieDe Burgemeester, Voorzitter, W. A. Schroot, A. Hoogenraad, A. J. C. Baron van Pallandt en T. van den Hoorn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 31