17 21 Adressante kan hieraan uit eigen ervaring toevoegen, dat een gemeentelijk onderzoek naar den toestand van de onder huizen langs de gedempte Prinsengracht dit vermoeden van den heer dr. Wolterbeek Muller zeker zoude bevestigen en Uwen Raad de reden zoude duidelijk maken die aanleiding gaf tot ons eerste verzoek om bij de nieuwe dempingen tegen deze nadeelige gevolgen te waken. Burgemeester en Wethouders hebben zich in hun praeadvies nog beroepen op „de ondervinding te Rotterdam en te Schiedam „opgedaan bij het dempen van grachten, welke ondervinding „allerminst aanleiding zoude geven om eene kostbare drai- „neering nevens de ontworpen rioleering te maken. Op beide „plaatsen," zeggen zij, „verlaagde de grondwaterstand na de „demping, zonder dat afzonderlijke draineering noodig was.’’ Adressante moet hiertegen in de eerste plaatst opmerken, dat de locale toestanden in genoemde steden geheel andere zijn dan in Den Haag, zoodat hetgeen zich in die steden „waar mijne ouders met de familie in het jaar 1862 kwamen ..wonen, toen een droog huis was met drogen kelder. De Pavil- „joensgracht liep toendertijd nog door tot aan den Lutherschen „Burgwal en ik meen zelfs nog tot aan en onder de Groote ..Markt in verband staande met de Prinsegracht. „Na enkele jaren is toen de Paviljoen gracht gedempt en „niet lang daarna vertoonde er zich des winters water in den ..kelder en hadden wij ook last van vochtigheid van muren „vooral aan de scheidingsmuur tusschen ons perceel en dat „van No. 21, waarbij wij zelfs op de bovenkamers last van „vocht hadden. Af en toe zagen wij ook water van uit den „bodem tusschen de tegels te voorschijn komendit was door „cementeering onder den duim te houdenhet verhoogen van „het trasraam vereischte echter eene zoodanige reparatie, dat „daartoe niet besloten werd. In het perceel no. 18, toendertijde -bewoond door wijlen den heer J. Starn, weet ik zeker, dat -men eene soortgelijke ervaring heeft opgedaan. De opvolgende ..bewoner, de heer dr. Hendrik de Jong, heeft vóór hij dit „huis betrok, den keldei geheel laten onder handen nemen „en in het perceel hoek Nieuwe Molstraat en Wagenstraat, „thans in het bezit bij de gemeente, kon men van uit de -Nieuwe Molstraat herhaaldelijk zien, dat de kelder onder „water stond. „Waarschijnlijk heeft het niet-aanbrengen van draineering „in de gedempte gracht een groote rol hierbij gespeeld. Zoo „ik mij niet vergis heeft men later bij de demping van het .eerste gedeelte van de Prinsengracht eene soortgelijke er varing in de aan de gracht gelegen huizen opgedaan, ten .minste het gerucht was toen in de stad algemeen Verbreid.” VERSLAG GEZONDHEIDSTOESTAND.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 321