17 27 en De Vereeniging tot verbetering van den gezondheids toestand te 's-Gravenhage, M. Humans van Wadenoijen, Voorzitter. J. J. Hofman, Secretaris. systeem Stang en voor de rioleering van. De voor dit werk toegestane gelden t. w. voor de demping i het in verband daarmede wijzigen van het straatprofiel met inbegrip van de beplantingen en een brandput van het f 29100.- 12000.— samen f 41100.— behoeven voor eene draineering, zooals door adressante wordt gedacht, voorzien van de noodige overstorting ter hoogte van D.l’. in de gracht bij de Mauritskade, door middel van een gemetselden koker met valklep, volgens eene globale raming slechts met een bedrag van f 2000. te worden verhoogd. Voor dit doel zoude wellicht in meer of mindere mate gebruik gemaakt kunnen worden van den aan te brengen brandput en de daarbij behoorende diepe draineering. Adressante veroorlooft zich ten slotte onder Uwe aandacht te brengen, dat wanneer Uw Raad zich met dit voorstel mocht kunnen vereenigen, het noodzakelijk is spoedig een besluit te nemen, opdat de door haar bedoelde draineering tegelijk met de overige werkzaamheden zal kunnen worden uitgevoerd, zullende anders de kosten daarvan onnoodig stijgen. ’t Welk doende enz. VERSLAG GEZONDHEIDSTOESTAND.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 327