17 Bijlage D Afschrift. Aan den Gemeenteraad ran 's-Gravenhage. Geeft met verschuldigden eerbied te kennen, de Vereeniging tot Verbetering van den Gezondheidstoestand te ’s-Gravenhage, dat zij kennis heeft genomen van het praeadvies van Burge meester en Wethouders, voorkomende onder n°. 212 van de Bijlagen der Handelingen 1902, met daaraan toegevoegd rap port van-den Directeur van de Openbare Reiniging, waarbij Burgemeester en Wethouders in overeenstemming met de Commissie voor de plaatselijke werken en eigendommen, aan den Gemeenteraad voorstellen om onze Vereeniging in te lichten in den zin van genoemd rapport. Dat zij met belangstelling heeft kennis genomen van den inhoud van dit rapport. Dat haar daarbij gebleken is, dat de Directeur der gemeente- reiniging in vele opzichten de wenschelijkheid der door onze Vereeniging gevraagde verbeteringen beaamt, tegen de mogelijkheid der inwilliginer van ons verzoek echter ver schillende bezwaren oppert. Dat zij het gewicht van deze bezwaren, door den Directeur der Openbare Reiniging, gaarne erkent, evenwel niet de overtuiging heeft gekregen, dat daarop de inwilliging, in de naaste toekomst, van haar verzoek zou moeten afstuiten. Dat zij wil trachten dit uwen Raad aan te toonen door de gegevens in genoemd rapport aan eene nadere beschouwing te onderwerpen. De redenen, waarom de Directeur der Openbare Reiniging eene verplaatsing van den aschstaal op behoorlijken afstand buiten de gemeente niet wel mogelijk acht, zijn tweeërlei: 1°. de enorme kosten aan het vervoer van de vuilnis naar eenen aschstaal op eenigen afstand buiten de kom der gemeente. De kosten nu zouden niet zoo enorm behoeven te zijn, indien ten minste die nieuwe staal van uit de gemeente, per waterweg, te bereiken was, Aan de ringvaart in de stad i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 328