29 zouden dan een zeker aantal losplaatsen voor de vuilnis karren moeten worden aangelegd, waarvan de tegenwoordige staal er één zou kunnen zijn. 2". Elke andere gemeente zou weigeren om zulk eene inrichting op haar gebied toe te laten, vooral omdat zulk een staal opgericht zal moeten worden in min of meer onmiddellijke nabijheid van de kom dier gemeenten. Deze stelling nu moet dan toch nog bewezen worden, vooral omdat het zeker niet noodig zal zijn daarvoor terrein te zoeken in de onmiddellijke nabijheid van de kom eener andere gemeente. Tusschen den Loosduinschen weg en de gemeente Wateringen b.v. zou wel terrein te vinden zijn, dat ver genoeg gelegen is van de kom der omringende gemeenten. Ook naar den kant van Leiden of Delft zou misschien geschikt terrein gevonden kunnen worden. De conclusie, waartoe de Directeur komt, dat dus te verwachten is, dat een nieuwe staal binnen de kom van onze gemeente zou moeten blijven, komt'ons op deze aan gevoerde gronden, voorloopig niet voldoende gemotiveerd voor. Mocht het echter blijken, dat de Directeur hierin juist gezien heeft, dan gaan wij gaarne met hem mee, waar hij verplaatsing van den staal naar het Laakkanaal, op verschil lende gronden niet wenschelijk oordeelt. De raming der kosten daarvan niet nader beoordeelende, achten wij dat terrein evenmin geschikt als het tegenwoordige, daar het naar alle waarschijnlijkheid, binnen korten tijd eveneens het centrum zal vormen van eene uitgebreide nieuwe wijk der gemeente. Den Heer Directeur verder volgende in zijne beschouwingen over de verschillende wijzen, waarop de afval in groote ge meenten wordt verwijderd, vernemen wij 1°. dat ook in Den Haag een gedeelte als meststof wordt verkocht. Het zou zeker wetenswaardig zijn, hoeveel wij langs dezen rationeelen weg kwijt raken. Wij stippen hierbij aan, dat de hiertoe noodige overlading van het vuil in de schuiten, zooals dit nu op den aschstaal geschiedt, tot veel stofversprei- ding in de kom der gemeente aanleiding moet geven. Voor degelijk sorteeren van het vuil, waarbij de waarde als mest stof stijgt en de uitgezóchte voorwerpen op rationeele wijze hun weg vinden, zal de ruimte op onzen staal wel te kort schieten, daargelaten dat ook dit werk niet binnen het be woonde deel der gemeente thuis behoort. 2". Dat evenals elders ook hier, door middel van aanbe steding, een deel van het vuilnis wordt verkocht, ten einde te worden aangewend voor demping, ophooging, enz. Dit nu is zeer zeker alleen goed te keuren, wanneer dit vuil gebruikt wordt voor demping en ophooging van terreinen, waarvan het te voorzien is, dat zij in de eerste jaren noch voor bouw- VERSLAG GEZONDHEIDSTOESTAND.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 329