1G 5.500 lste Afdeeling A. Commies, chef der afdeeling, f 5.500 c. De Gemeenteambtenaren zijn: Gemeentesecretaris, E. Evers, Gemeenteontvanger, Jhr. Mr. C. H. Beelaerts van Blokland Mr. J. C. Graaf Randwijck. d. Het Personeel der Gemeentesecretarie. Aan den commies J. G. W. Bauer en aan den adjunct commies S. R. von Franck werd, op hun verzoek, respectievelijk met ingang van 1 Mei en 16 April, eer vol ontslag verleend. De adj.-commies C. F. Schor overleed den lleu Januari. Benoemd werdentot commies op eene jaarwedde van ƒ2000 Mr. J. C. Graaf van Randwijck, met ingang van 1 April; tot len klerk op eene jaarwedde van f 1000 de bevolkingsagent F. Dikshoorn tot 2ei> klerk op eene jaarwedde van f 500 de schrijvers P. van de Peppel, G. W. Nieuwstraten, P. A. Fraterman Jr., P. F. J. van Betten, J. de ManJt. en A. F. Til Smits, allen met ingang van 1 Januari 1903. Bevorderd werden met ingang van laatstgenoemden datumtot commies op eene jaarwedde van 2000, de adjunct-commies C. P. Vrugt; tot len klerk op eene jaarwedde van ƒ800, de 2de klerken G. W. Jongejan en D. C. van der Borght. Eene verhooging van jaarwedde ten bedrage van f'2W werd toegekend aan den hoofdcommies Mr. J. W. Smidt en van 100 aan de adjunct-commiezen W. J. Wenkenbach, L. J. van der Wulp en J. A. H. de Voort, aan de 2de klerken H. Spek, M. G. van Dam, W. L. Diemont van Langerak, J. van Ede en A. Happel, aan allen met ingang van 1 Jan. 1903 en met ingang van 1 Juli d. a. v. aan den D» klerk M. W. C. Koepel. Bij Raadsbesluit van 30 December werd aan den hoofd commies Jhr. Mr. M. van Reenen en aan den commies J. C. Robertson eene personeele toelage toegekend respectievelijk van ƒ500 en ƒ200, en zulks met ingang van 1 Januari 1903. Op 1" Januari 1903 bestond derhalve het personeel uit: 2000 T) Jaarwedde Jaarwedde. VAN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 32