17 terrein, noch voor straten zullen worden bestemd. Zeer juist was dan ook de aanmerking onlangs in eene gemeenteraads zitting gemaakt, op het gebruik van dit vuil tot ophooging van een terrein bij de Laan van N. O.-I. Dat hierin een reden zou gelegen zijn voor aanliggende gemeente- of waterschaps besturen om onze vuilnis op hun gebied, mits in het open veld en ver van de kom der gemeenten, te weren, valt wel eenigszins te betwijfelen. 3". Gaarne gaan wij meê met den Directeur, waar hij den aankoop van groote oppervlakten onvruchtbaar land, ten einde dit met onzen afval vruchtbaar te maken, afkeurt, echter op andere gronden dan ZEd. aangeeft. In Berlijn is dit systeem mogelijk en werkt uitstekend. Wij echter hebben gelukkig, of ongelukkig, dergelijke groote oppervlakten onvruchtbaar land in de omgeving niet beschikbaar. 4°. Het systeem van schifting en sorteering, zooals dit in München wordt toegepast, kan naar onze meening niet zoo inaar met enkele woorden worden afgekeurd. Daartoe zou echter ongetwijfeld een staal ver buiten de gemeente noodig zijn. Wat betreft de opmerking in het rapport omtrent de in München voorgeschreven reiniging van het werkvolk, daarvan zou misschien wel het een en ander kunnen worden over genomen voor ons personeel, zelfs bij de tegenwoordige inrichting onzer gemeentereiniging. 5°. Dat, volgens het oordeel van den Heer Directeur, de toepassing van het verbrandingssysteem voor onze gemeente het meest raadzame stelsel zal zijn, mits het ontwerpen dier inrichting worde opgedragen aan eene firma, die thans op dit gebied de gunstigste reputatie heeft, en aan haar het doen van proefnemingen worde overgelaten. Wij zouden daaraan wenschen toe te voegen, dat de aan gewezen deskundige firma ook deskundig geoefend werkvolk meebrengt, althans voor het bedrijf in den aanvang. Aanvankelijke mislukking met het verbrandingssysteem is op vele plaatsen aan ongeoefendheid van het personeel te wijten geweest. De Heer Directeur waarschuwt terecht tot voorzichtig heid alvorens tot toepassing van dit systeem worde besloten, daar vele plaatselijke toestanden op den kans van slagen van grooten invloed kunnen zijn. ZEd. wijst hierbij op het groote verschil der hoeveelheid van brandbare sintels in de vuilnis van onderscheidene steden aanwezig, en dat in Den Haag onder het huisvuil gemengd, ook voorkomt rioolvuil, slacht afval en andere zeer vochtige substanties. Het is zeer zeker noodig, dat de samenstelling van ons huisvuil en meer in het bijzonder de hoeveelheid daarin gemiddeld aanwezige brandbare stoften nauwkeurig worden 30 VERSLAG GEZONDHEIDSTOESTAND.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 330