17 Omtrent ons verzoek, punt 2 van het adres, om wijziging te willen brengen in de wijze van ophalen van asch, vuilnis en afval en van het vervoer daarvan door de stad, stemt de Heer Directeur toe, dat verbetering hierin zeer noodig is, doch dit voorloopig afstuit op verschillende bezwaren. ZEd. teekent hierbij het volgende aan 1". In Berlijn, waar te dien opzichte de techniek de grootste vorderingen heeft gemaakt, geschiedt het ophalen door aan nemers, zoodat de meerdere onkosten hieraan verbonden, niet drukken op de kas der gemeente, doch door de bewoners zelven worden betaald. Het komt ons voor, dat dit toch ten slotte op hetzelfde neerkomt. bepaald, alvorens men tot het aanleggen van brandovens besluit. Intusschen zijn reeds in verschillende steden van Duitschland dergelijke analyses gemaakt, zoodat men hierin slechts op een reeds gebaanden weg heeft voort te schrijden. A priori kan men echter wel vaststellen, dat bij het toepassen van het verbrandingssysteem het rioolvuil en dat uit de kolken der kantriolen niet langer bij het huisvuil mag worden ge mengd en afzonderlijk moet worden behandeld. Het slacht afval zal tegen dien tijd wel in ons abattoir worden on schadelijk gemaakt. Waar in het rapport wordt gewezen op de ongunstige resul taten in Berlijn met het verbrandingssysteem verkregen, hetgeen door den Heer Directeur aan de aanwezigheid van minder hoeveelheid brandbare sintels in het Berlijnsche vuil wordt toegeschreven, dient gereleveerd, dat bij eene opzettelijk genomen proef de verbranding van de Berlijnsche vuilnis in de Hamburgsche ovens zeer goed slaagde, zoodat verschil van inrichting der ovens of mindere of meerdere geoefendheid van het personeel hierbij van invloed kunnen geweest zijn. 6". Aan de inrichting van brandovens op den bestaanden aschstaal wordt in het rapport de voorkeur gegeven, omdat de onkosten in verband met het te maken station voor elec- trische stroomlevering daardoor geringer zouden worden. Het schijnt dus vast te staan, dat de oprichting van dit station op die plaats ernstig in overweging is. Dit is eene kwestie van techniek, zeker van groote beteekenis, waarover echter zonder nadere toelichting moeilijk te oordeelen valt. Intusschen moet er toch op gewezen, dat de electrische energie door de verbrandingsovens geleverd, voor een groot deel voor het verbrandingsstation zelve kan worden benut, zooals blijkt bij de inrichting te Hamburg. De overschietende kracht kan zeer goed, ook wanneer de staal op een uur afstand wordt aangelegd, langs geleiddraden in de stad worden afgeleverd. 31 VERSLAG GEZONDHEIDSTOESTAND.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 331