32 I Omtrent het derde verzoek in ons adres, wordt in het rapport van den Directeur vermeld, dat aan eene doelmatige besproeiing, alvorens met het vegen der straten wordt aan gevangen, weleens iets hapert tengevolge van domheid en onnadenkend handelen der werklieden. Het komt ons niet onmogelijk voor, dat niet voldoende geoefendheid van het werkvolk daaraan mede de schuld is. Het werk door het per soneel van eene gemeente-reinigingsdienst is van zoo groote beteekenis voor den algemeenen sanitairen toestand, dat eene Zeer juist is echter het bezwaar, dat het systeem van wisselbakken, zooals dat in Berlijn N. W. wordt toegepast, niet zonder belangrijke wijzigingen in Den Haag zou kunnen worden nagevolgd. De mogelijkheid van infectie door aflevering van een geledigden bak uit perceel A naar perceel B, waarop de Directeur wijst, kan ondervangen worden door grondige desinfectie der bakken na de lossing in de schuiten. Over de in Berlijn gebruikte wagens van de Maatschappij „Staub- schutz” volgens het systeem van Kinsbrüner en de wagens van de Maatschappij „Staubfrei” volgens het systeem van Geduld, laat de Heer Directeur zich niet uit, hoewel met deze middelen van vervoer althans in enkele wijken proefnemingen zouden kunnen worden genomen. In Berlijn worden in de verschillende districten ook niet dezelfde middelen van afvoer aangewend. 2°. De Directeur wijst er op, dat ook bij de hier in gebruik zijnde asch- en vuilniswagens verbetering in den vuilafvoer zou kunnen worden bereikt, door de wagens slechts van eene zijde te laden. Op die wijze zou ook naar onze meening eenige verbetering tot stand komen. Dikwijls zagen wij nu reede twee wagens tegelijkertijd in eene straat in gebruik. Met den eenen kon dan het vuil van rechts, met den anderen wagen het vuil van de linkerzijde der straat worden opge haald, met sluiting van de tegenoverliggende kleppen. Het bezwaar door den Heer Directeur geopperd, dat hierdoor, en vooral op markt- en feestdagen, de kosten van het ophalen der vuilnis zouden stijgen, is gewis geen bezwaar van over wegenden aard. 3". Het stelsel door den Directeur vermeld, waarbij de bovenstellen der gevulde vuilniswagens worden opgetild en aldus met het vuil in de schuiten worden neergelaten om daarin, onder het dek der schuit, gelost te worden zou ook in onze stad eene nuttige toepassing kunnen vinden, indien besloten werd tot verwijdering van den staal naar buiten de kom der gemeente. Inplaats van den aschstaal zouden dan komen de losplaatsen aan de ringvaart, van waar het vuil direct per schuit buiten de stad zou worden gevoerd. VERSLAG GEZONDHEIDSTOESTAND. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 332