17 33 (get.) M. Humans van Wadenoijen, Voorzitter. (get.) J. J. Hofman, Secretaris. degelijke oefenschool daarvoor zeer zeker even noodigis, als voor elk ander vak. Met belangstelling namen wij kennis van de studiën, welke onze geachte Directeur der Openbare Reiniging gemaakt heeft van de vorderingen der techniek op het gebied der straat reiniging en zien wij met verlangen de resultaten daarvan te gemoet. De vervulling van ons verzoek om, in de drukste straten, de faecaliën van paarden en andere dieren door jongens, met manden en scheppen gewapend, direct te doen opnemen, zooals dat in verschillende steden geschiedt, wijst de Directeur af met een beroep op de daardoor te verwachten stijging van den hoofdelijken omslag, hoewel hij overigens de wensche- lijkheid van den maatregel toegeeft. Wij vermeenen, dat de onkosten hieraan verbonden, niet zoo groot zullen blijken te zijn. Misschien zal daardoor zelfs de reiniging dier straten een keer per dag minder behoeve te geschieden, zoodat daardoor de extra uitgave ruim gecompenseerd zou worden. In zijn, in vele opzichten belangrijk rapport, erkent de Directeur de leemten, welke in onze stedelijken reinigings dienst voorkomen. Burgemeester en Wethouders zijn het daarin blijkbaar met ZEd. eens, daar zij zijn rapport zonder eenige bemerking hunnerzijds als praeadvies aan den Raad aanbieden. Wij staan dus, naar wij hoopen, aan den vooravond van belangrijke verbeteringen in de methode van afvoer en on- schadelijk-making van ons huis- en straatvuil. Onze Vereeniging acht het dan ook nu den tijd om dezen tak van dienst volgens een vast systeem, geheel op de hoogte van den tegenwoordigen stand van wetenschap en techniek, in te richten. Zoowel de sanitaire als ook waarschijnlijk de flnantieele belangen der gemeente zouden hiermee meer gebaat zijn dan bij stuksgewijze verandering. In dat systeem zij op drie punten meer in het bijzonder uwe aandacht gevestigd: 1". het aanleggen van eene verzamelplaats van het vuil buiten de kom der gemeente 2°. inrichting van brandovens op dien staal en zoo mogelijk van eene sorteerinrichting 3”. verbetering van de wijze en van de middelen voor het verzamelen, ophalen en afvoeren van het huis- en straatvuil uit de gemeente naar den staal, door een voor dat doel be hoorlijk geoefend personeel. VERSLAG GEZONDHEIDSTOESTAND. J

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 333