17 Afschrift. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ’s-Gravenhage, 25/28 November 1902. J. Th. Mouton, Weth. lo.-Burg. E. Evers, Secretaris. N°. 5536, 3e Afd. 21 Bijlage E. Burgemeester en Wethouders van 's-Gravenhage, Voorgenomen het aan den Gemeenteraad gericht adres, dd. 24 Juni 1901, van de Vereeniging tot verbetering van den Gezondheidstoestand te ’s-Gravenhage, daarbij, onder over legging van een afdruk eener door haar medelid, den Heer H. P. N. Halbertsma in eene vergadering der Vereeniging gehouden Voordracht omtrent het vermogen der Duinwater leiding van deze Gemeente, de aandacht vragende voor het résumé der beschouwingen in die voordracht, luidende: _ln. dat verder aankoop van duingronden dringend nood zakelijk is, en .2n. dat bovendien weldra zal moeten worden overwogen, „op welke andere wijze dan door de duinen, in de toekomst _in de ontbrekende hoeveelheid water zal moeten worden .voorzien” Brengen onder aanbieding van een afdruk van het door hun College te dezer zake aan den Raad uitgebracht praeadvies, ter kennis van de adresseerende Vereeniging, dat de Gemeente raad in zijne vergadering van den 25sten November 1902 zich met dat praeadvies heeft vereenigd. 1901

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 334