17 Bijlage F. Afschrift. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Van Harinxma. ’s-Gravenhage, 28/31 October 1902. De Secretaris, E. Evers. N°. 2399, 3e Afd. 11 Burgemeester en Wethouders van 's-Gravenhage, Voorgenomen het aan den Gemeenteraad gericht adres, d.d. 8 Maart j.l. van de Vereeniging tot Verbetering van den Gezondheidstoestand te ’s-Gravenhage, daarbij er op aan dringende, dat bij de demping der Schelpsloot bij wijze van proef eene afzonderlijke draineering zal worden aangelegd ten einde te vermijden, dat de grondwaterstand in de om geving stijgt; Brengen ter kennis van de Vereeniging voornoemd, dat de Gemeenteraad in zijne vergadering van den 28sten October 1902 besloten heeft niet in te gaan op het ter adresse gevraagde.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 335