Bijlage 18 HOOFDSTUK I. Beheer der Fabriek enz. a. Beheer. VERSLAG van den toestand en de exploitatie der Gemeente- gasfabriek van ’s-Gravenhage over het dienstjaar 1902. gasprijs heeft voor 1902 6 cent, voor muntgas 7*/2 cent L:1 bedragenbij de behandeling der begrooting voor 1903 zijn deze prijzen gehandhaafd. De gemiddelden van maand tot maand der waarnemingen omtrent de lichtsterkte en de zuiverheid van het gas, welke ter controle door Dr. Koppeschaar in zijn laboratorium aan de Atjehstraat, en na diens aftreden op 1 Juni 1902, door Dr. Romeny in de H. B. S. aan de Stadhouderslaan werden verricht, zijn in bijlage n°. 1 vermeld. Geregeld werden dagelijks aan de gasfabriek waarnemingen verricht omtrent de hoedanigheid van het gas met den Bunsen Letheby Photometer (standaard: de Methvenbrander en de 10 kaarsen Pentaanlamp), den Weber Photometer, de gasbalans van Friedrich Lux en met Schilling’s apparaat; tevens werd het calorisch effect van ’t gas bepaald door den calorimeter van Junkers. De resultaten dezer waarnemingen zijn eveneens in bijlage n°. 1 opgenomen. Verder werd op geregelde tijden het ammonia-, koolzuur- en zwavelgehalte van het gas bepaald. Voor de cokes golden de volgende prijzenna 1 Januari 60, na 27 Januari 55, na 8 Maart 50, na 24 Maart 45, na 29 September 50, na 8 October 55 en na 24 November 60 cent, met bijrekening van 5 cent voor het kloppen en 10 cent voor het thuisbezorgen; alle prijzen gerekend per HL. De fabriek werd, ingevolge Raadsbesluit van den 16en December 1879, beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door eene Commissie. Deze bestond uit: de Heeren F. H. van Malsen, J. C. van Hattum van Ellewoutsdijk, B. Janse Johz. en H. P. N. Halbertsma, onder voorzitterschap van den Heer Mr. J. G. S. Bevers, Wethouder voor de Plaatselijke werken en eigen dommen. De i per M.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 336