18 2 De meting geschiedt met halve hectolitermaten, voor de ongeklopte cokes met kop, en voor de geklopte cokes gelijkvol. Evenals in 1901 bleef het vervoer der cokes van de gas fabriek naar de verbruikers, voor den termijn van 1 Juli 1902 tot 80 Juni 1903 opgedragen aan den Heer H. Jongenburger te Waddinxveen. Dit jaar werden alléén Duitsche kolen aangevoerd, n.l. Alma, Consolidation, ünser Fritz, Nordstern, Prosper, Neu Essen, Wilhelmina Victoria, GrafMoltke, Graf Bismarck, Mont- Cenis en Harpener kolen, In de bergruimte voor de kolen kwam geen verandering; gedurende het geheele jaar zijn 250 waggons in de open lucht opgeslagen. De overeenkomst omtrent het transport langs den stoom tramweg, van de H. IJ. S. Mü naar de gasfabriek, in 1884 voor 10 jaren met de directie der H. IJ. S. Mü aangegaan, en in 1893 gewijzigd, bleef stilzwijgend verlengd. De reductie ad 5 cent per ton, toegestaan zoodra het aantal waggons, dat in één jaar langs den stoomtramweg naar de gasfabriek wordt vervoerd het cijfer van 5000 waggons van 10,000 KG. overtreft heeft voor 1902 f4092,30 bedragen en is door de H. IJ. S. Mü betaald geworden. Aan den Heer D.r. F. W. Beukema bleef de taak opgedragen om de werklieden, die in vasten dienst der gasfabriek zullen worden opgenomen, te keuren, de zieke werklieden te be zoeken en de werklieden, die voor pensioneering in aanmer king komen, te onderzoeken. Aan N. Koot alhier werd verhuurd het weiland gelegen tusschen de fabriek en de Rottermond- de Hondius- en de Cartesiusdwarsstraat van 1 Mei 1902 —80 April 1903 tegen een huurprijs van f 70.— In de vergadering van 21 Januari heeft de Gemeenteraad, de verordening regelende de samenstelling en den werkkring der vaste raadscommissiën gewijzigd als volgt: .Voor de Commissie van bijstand in’t beheer der Gemeente- gasfabriek te lezen„in het beheer der Gemeentefabrieken voor gas en electriciteit.” In de vergadering van 25 Februari besloot de Gemeente raad tot het aanbrengen van een electrische verlichting op den straatweg langs het strand, en werden B. en W. gemach tigd tot het aangaan van een overeenkomst met de maat schappij Zeebad-Scheveningen tot levering van electrischen stroom tegen den prijs van f 0.25 per kilowatt. Aan C. van Stuijvenberg te Loosduinen werd verhuurd het weiland ten westen van de Cartesiusstraat van 1 Maart 1902—28 Februari 1903 tegen een huurprijs van f 25. Aan J. Bats werd verkocht de medeigendom der gemeente VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 337