18 3 f 382.392,- 42.960,54 8.000,— b. Besluiten van, mededeelingen en voorstellen aan den gemeenteraad. Overgenomen uit de Handelingen van den Gemeenteraad van 1902. 7 Januari, pag. 2, no. 9. Aangenomen voor kennisgeving dat door B. en W. met ingang van 1 Januari 1902 benoemd is tot geldophaler aan de gemeente gasfabriek J. Ph. van Pijlen. 7 Januari, pag. 9 no. 22. Aangenomen het voorstel tot verhuring van het weiland bij de gemeente gasfabriek aan P. Bos. (Bijlagen no. 3). 21 Januari pag. 23, no. 30. Aangenomen het voorstel tot het huren van perceel Kleine Koediefstraat no. 14c en van een deel van perceel de Ruijterstraat no. 25a met bestemming tot wachtlokalen voor de lantaarnopstekers. (Bijlagen no. 17). 18 Februari, pag. 51, no. 45. Aangenomen het voorstel tot verhuring van het weiland bij de gasfabriek aan N. Koot. (Bijlagen no. 108.) 25 Februari, pag. 55, no. 7. In handen gesteld van B. en W. om praeadvies, adres van den bond van Werklieden in 19.703.28 453.055,82 Bijlage no. 2 bevat een overzicht over diverse cijfers van de exploitatie van jaar tot jaar sedert de overname der fabriek door de gemeente. in het aan de Cartesiusstraat gelegen perceel Sectie Y, No. 1423 tegen den prijs van f 60. In de vergadering van 11 Maart heeft de gemeenteraad besloten de borgtocht der geldophalers bij de gemeente gasfabriek te bepalen in plaats van op f 2000 op f 1000. In de vergadering van 22 April heeft de gemeenteraad machtiging verleend tot aanbouw van een tweeden schoor steen voor de nieuwe stokerij. De uitkeeringen aan de gemeente bedragen over dit jaar de som van f 453 055,82, verdeeld als volgt a. voor gebruik van den ondergrond, berekend over eene buislengte van 191196 meter tegen f2.— den meter b. voor waarborg door de gemeente verleend, gesteld op 2'/2 van het op 31 December 1902 nog niet afgeloste leeningskapitaal groot f 1.718.421,76 c. 1". voor het beheer der gemeente 2". wegens pensioenen aan beambten en werklieden en wegens gratificatiën aan hunne weduwen VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEK. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 338