18 5 Ingekomen en voor kennisgeving wijziging van de begrooting der gemeente-gasfabriek voor 1902. (Bijlagen no. 389). 10 Juni, pag. 106, no. 22. Aangenomen het voorstel tot verhooging van de begrooting der gemeente-gasfabriek voor 1902. door beschikking over een deel van het batig saldo van den dienst 1901. (Bijlagen no. 415). 24 Juni, pag. 184, no. 41. Aangenomen het voorstel tot wijziging van de begrooting der gemeente-gasfabriek voor 1902. (Bijlagen no. 482). 8 Juli, pag. 193. no. 4. aangenomen de missive van B. en W., ten geleide aan hun besluit, waarbij pensioen is toegekend aan den eervol ont slagen werkman der gemeente-gasfabriek F. van ’t Hul. (Bijlagen no. 523). 5 Augustus, pag. 225. no. 28. Aangenomen het voorstel tot goedkeuring van de rekening en verantwoording der gemeente-gasfabriek over 1901. (Bijlagen no. 565). 19 Augustus, pag. 229, no. 5 Ingekomen en voor kennis geving aangenomen missive van B en W. ten geleide aan hunne besluiten, waarbij pensioen is verleend aan de eervol ontslagen lantaarnopstekers der gemeente-gasfabriek A. M. Waterreus en W. G. F. C. Bovendeert. (Bijlagen no. 594). 19 Augustus, pag. 229, no. 13. Aanbieding van de ontwerp- begrootingen van de gemeente en van de gemeente-gasfabriek voor den dienst 1903. 2 September, pag. 253, no. 9f. Herbenoemd tot leden der Commissie van Bijstand in het beheer der fabrieken voor gas en electriciteitde Heeren F. H. van Malsen, J. 0. van Hattum van Ellewoutsdijk, B. Janse Joh.zn. en H. P. N. Halbertsma. 2 September, pag. 257, no. 25. Samengesteld de afdee- lingen van den gemeenteraad voor het onderzoek der ontwerp begrotingen van de gemeente en van de gasfabriek voor 1903. 16 September, pag. 260, no. 16. Aangenomen voor kennis geving dat door B. en W. op verzoek eervol ontslag is verleend met ingang van 22 September 1902, aan J. H. Boezeman, als len opzichter bij de gemeente-gasfabriek, en tot len opzichter bij die fabriek bevorderd is, met ingang van 1 October d a.v. D. van Bekkum, thans 3de opzichter. 28 October, pag. 293, no. 10. In handen gesteld van B. en W. om praeadvies, adres van het Bestuur der afdeeling ..gasfabriek" van den Bond van Werklieden in dienst der gemeente 's-Gravenhage, daarbij regeling verzoekende be treffende hun arbeids- en rusttijd. (Bijlagen no. 747). 28 October, pag. 294, no. 22. Te behandelen bij de begroo ting der gasfabriek, het voorstel van den Heer J. Simons, tot het brengen van eenige wijzigingen in de ontwerp- VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEK

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 340