18 c. Aanbestedingen, aankoopen, verkoopen. De rapporten van Dr. W. F. Koppeschaar en Dr. J. Romen y, betreffende het gehalte en de lichtkracht van het gas gedu rende de maanden December 1901, Januari Maart 1902 en Juni November 1902 zijn vermeld in de bijlagen nos. 797 van 1901, 97, 176, 258, 519, 585, 640, 711, 791 en 858 van 1902. begroeting der gemeen te-gasfabriek voor 1903. (Bijlagen no. 773). 28 October, pag. 305, no. 54. Behandeld de ontwerp begroting van de gemeen te-gasfabriek voor 1903, met het verslag van de afdeelingen van den gemeenteraad en de Memorie van Antwoord van B. en W., en het voorstel van den Heer Simons. De ontwerp-begrooting en het voorstel van den Heer Simons werden aangenomen. 16 December, pag. 377, no. 16. In handen gesteld van B. en W. om praeadvies, adres van Dr. W. F. Koppeschaar, met verzoek om pensioen wegens de door hem verrichte werk zaamheden betrekkelijk het gasonderzoek (Bijlagen no. 859). 16 December, pag. 377, no. 20. In handen gesteld van B. en W. ter afdoening adres van Wed. A. Th. Ziedses des Plantes, geb. In ’t Hol. met verzoek om teruggave van naar hare meening. ten onrechte betaalde retributie voor gasverbruik in perceel Witte de Withstraat no. 71 (boven). (Bijlagen no. 868). 30 December, pag. 387, no. 7. Aangenomen voor kennis geving het adres van de lantaarnopstekers om verhooging van loon. (Bijlagen no. 919). Het leveren van magazijngoederen in het jaar 1902 werd gegund als volgt: Perceel I. Steen, vuurspecie, kalk enz. voor de som van f 4664 aan de firma van Dijk Co. te Dordrecht; Perceel II. Machinekamerbehoeften voor de som van f2977,50 aan de firma Fol Jr. Co. te Rotterdam; Perceel III. Verfwaren voor de som van f832,45 aan de firma H. C. Visser Zoon te Leiden; Perceel IV. Borstelwerk, zeemlederen lappen enz. voor de som van f 1452,81 aan J. G. Schadd te Amsterdam; Perceel V. Compositiepijp, voor de som van f 1540 aan de Naamlooze Vennootschap „Pletterij”, voorheen L. J. Ent- hoven Co. te ’s-Gravenhage; Perceel VI. Smeedijzer voor de som van f 1570 aan Léon Enthoven te ’s-Gravenhage; Perceel VIL Diverse ijzerwaren, enz. voor de som van f 1512,40 aan de firma A. M. van Embden Co. te ’s-Gravenhage; 6 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABR1EK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 341