1010 18 Pensioenen, wachtgelden, gratificatiën en weeklvonen. WERKLIEDEN. 12 12 2 4 Pensioenen zijn toegekend aan C. M. A. Heeneman, lantaarnopstekerf 174 eervol ontslagen met ingang van 7 April 1902. F. van 't Huil, smid eervol ontslagen met ingang van 1 Juni 1902. A. M. Waterreus, lantaarnopsteker97 W. G. F. C. Bovendeert, id. 198 beiden eervol ontslagen met ingang van 1 Augustus 1902. In den volgenden staat zijn het aantal werklieden in de week van de kleinste en die der grootste productie en hunne loonen aan het einde van het jaar gespecificeerd opgegeven. Xachtbaasfafwisselend voorman in de zuiverhuizen) Stokersbazen Voor regeling van de drukking Voor idem (helper) Monteurs technisch beheer tot 2en opzichter met den titel assistent op eene jaarwedde van f 1100 Jhr. D. G. van Teijlingen thans 3e opzichter; bij het administratief beheer tot adjunctboekhouder op eene jaarwedde van f1000, P. L. A. Badoux thans le klerk en tot len klerk op eene jaarwedde van 700 J. H. Vos, thans 2e klerk. Benoemd werden met ingang van 1 Januari 1903 bij het administratief beheer tot 2e klerken op eene jaarwedde van f 400 J. J. P Roelofswaard en M. Cheizoo, thans tijdelijk 2e klerkentot geldophalers op eene jaarwedde van f 700 C. Tolk en H. L. Walhain beiden ass. geldophaler. «17 «g1? per week ƒ20 en ƒ18 laƒ20en 3 a 19 ƒ.17,50 16 1 22 en 1 per uur 24 cent Over te brengen Wachtgeld ten laste van de gasfabriek voor den tijd van 3 maanden aan G. van den Bosch met ingang van 4 April 1902, per week f 7.20. 13 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEK. 348 n i Loon per uur of PER WEEK OP HET EINDE VAN HET JAAR. 3 1 2 2 4 3 1 2 H -f, g

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 348