18 17 b. Canalisatie. Alle gebouwen en toestellen bevinden zich in goeden staat van onderhoud. Het geheele bedrag der uitbetaalde arbeidsloonen heeft in 1902 bedragen f360.028,72, waaronder aan ziekengelden f 10420,39 en aan wachtgeld f 183,80. Over 1902 zijn gemiddeld, zon- en feestdagen daaronder begrepen, 159 baden per dag genomen. (Het personeel aan de fabriek wisselde van 318 personen in den zomer tot 447 in den winter.) De gezamenlijke gebouwen, toestellen en roerende goederen van de gasfabriek zijn, ingegaan 1 Januari 1902, bij de makelaars D. Hudig Co. te Rotterdam bij beurspolis en voor den duur van 42 maanden verzekerd voor een kapitaal van f 2.293,300 tegen eene premie van f9592,87. Gezamenlijk met andere gemeente-eigendommen zijn bij de makelaars Marinkelle Co. te Amsterdam bij beurspolis en voor den tijd van zes jaren tegen brandschade verzekerd 1°. administratiegebouw en de werkplaats in de Kazerne straat voor f24000 en de in dat gebouw aanwezige inboedel en magazijngoederen voor f 37000 (met ingang van 1 Juli 1897). 2°. het hulpbureau te Scheveningen voor f7000 en de daarin aanwezige inboedel voor f500 (met ingang van 1 October 1897). 3°. de werkplaats en het wachtlokaal te Scheveningen voor f3000 en de daarin aanwezige inboedel en magazijn goederen voor f5.500 (met ingang van 1 Januari 1893). 4°. Het meubilair in elk der drie wachtlokalen der lan taarnopstekers voor f 500 (met ingang van 15 Juni 1897). De premie bedraagt voor de gebouwen 40 cent, voor den inboedel 75 cent per f1000. Ten einde den gastoevoer te verbeteren naar de zich sterk uit breidende stadswijk tusschen het Bezuidenhout en de Schenk, werd in verbinding met de 24” hoofdleiding in den Z. O. Binnen singel een 16” zinker door de Singelgracht aangebracht. Van uit dezen zinker werd een 14” leiding gelegd langs Amstel- en Lekstraat, door het aan de gemeente toebehoorende stoomgemaal, waar deze leiding voorloopig werd afgestopt. Na verkregen vergunning van den Minister van W. H. en N. werd op het emplacement in beheer der Mij. totExpl. van Staatsspoorwegen een 14” hoofdleiding aangebracht. Aangezien ’t voornemen bestaat de scheidingssloot tusschen ’t emplacement der Staatsspoorwegen en den Schenkweg te dempen werd deze leiding voorloopig niet met de aangebrachte 2 VERSLAG DER GEMEENTEGASBRIEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 352