ft' 18 18 I i hoofdleiding tot bij ’t stoomgemaal en met de bestaande hoofdleiding in den Schenkweg verbonden. In ieder geval zal dit in ’t jaar 1903 plaats hebben, waardoor een aanmer kelijke verbetering in den gastoevoer naar de bovengenoemde stadswijk zal verkregen worden. In verband met de Laakhavenwerken, werden de 3” en 4” hoofdleidingen in het Zieken, het Rijswijkschen plein en den Rijswijkschen weg vervangen door een 10” hoofleiding, in aansluiting met den 10” zinker door de Laakhaven. Ten behoeve van de verlichting van de Laakhaven werden 6” hoofdleidingen in de Fljnjekade en Laakhaven en een 4” leiding in de Leeghwaterkade aangebracht. Voor de uitbreiding der verlichting in het Haagsche Bosch werd na bekomen machtiging, in den weg ten N. O. van Malieveld en Koekaihp, tusschen den Benoordenhoutschen weg en het Bezuidenhout een 4” hoofdleiding gelegd, waarvoor geen huur van ondergrond verschuldigd is. In diverse straten werden de 2” hoofdleidingen door 3” hoofdleidingen vervangen. Volgens de bepalingen van art. 2 der Voorwaarden voor de levering van gas over muntmeters, werden in verschillende hofjes en straten, niet aan de gemeente behoorende, dit jaar 119 meter 3” hoofdleiding gelegd, waarvan de kosten aan de fabriek werden vergoed. De lengte van het buizennet nam in 1902 toe met 4825 meter, waarvan 1058 meter met caoutchoucverbindingen (Systeem Sotnzée) gelegd zijn. Het onderzoek naar gaslekken door middel van Palladium Chloruur, zoowel in de hoofdleidingen als in de service- leidingen, werd geregeld voortgezet. Voorkomende gebreken werden hersteld, vervallen serviceleidingen opgeruimd. In de hoofdleidingen werden 15 gebroken buizen en 79 lekke verbindingen gevonden; in de serviceleidingen 35 ver teerde services en 44 lekken aan verschillende hulpstukken. Verder zijn in 125 straten onderzoekingen gedaan, waarin niets gevonden is. Het gasverlies per strekkenden meter-canalisatie heeft in 1902 bedragen 2,22 M3. tegen 2,16 M3. in 1901. De lengte en de afmetingen der in dat jaar gelegde lei dingen blijken nader uit den hier volgenden staat VERSLAG DER GEMEENTEGASFARIEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 353