18 25 5,30 pCt. 5,35 8.90 10,64 9,81 26.865.550 M3. gas- 24.464.399 2.401.151 M3. gas. In dit dienstjaar werden gemaakt In het vorig jaar In het jaar 1902 dus meer Zijnde een toename van 9,81 pCt. De jaarlijksche vermeerdering van de gasproductie gedu rende de laatste 10 jaren is geweest in 1893 4,53 pCt. in 1898 1894 3,51 1899 1895 3,37 1900 1896 3,21 1901 1897 3,19 1902 De vermeerdering van de productie over 1902 in vergelij- lijking van 1892 bedraagt 74,86 pCt. De grootste productie per etmaal werd verkregen op Donderdag 4 December en wel 121.482 M3., waarvan 96.689 M3. kolengas en 24.793 M3. watergas. Dien dag zijn in werking geweest 46 ovens met 379 retorten, waarvan 365 werden geladen en 14 buiten werking bleven. Per in werking zijnde retort werd dus voortgebracht 264,9 M3. gas. De kleinste productie per etmaal was die van Zondag 29 Juni, en wel 38.753 M’. Op dien dag zijn in werking geweest 21 ovens met 166 retorten, waarvan 120 werden geladen en 46 buiten werking bleven. Per in werking zijnde retort werd dus verkregen 323 M3. gas. De retorten werden 5 maal in de 24 uren geladen. Alle kolen zijn ongedekt op het terrein der gasfabriek aangevoerd. In de open lucht moesten pl.m. 250 waggons van 10.000 K.G. worden opgeslagen; verder kon alles in de loodsen en in de nieuwe stokerij worden geborgen. Op regelmatige afstanden werden in de kolenhoopen houten kokers gesteld; broeiing van kolen is niet voorgekomen. Voor de verwarming der ovens is uitsluitend cokes gebruikt. De gemiddelde gasopbrengst per ton is 290,17 M3. gas geweest, tegen 284,80 M3. in 1901. De lichtsterkte van het gas, Welke op alle werkdagen aan de gasfabriek volgens de voorschriften der gasreferees te Londen werd bepaald, heeft gemiddeld over het geheele jaar 15,85 kaarsen bedragen tegen 15,54 in het vorige jaar; het soortgelijk gewicht0,435 tegen 0,408 in 1901, het calorisch effect 5024 calorien tegen 5095 in het vorig jaar. (Zie bijlage no. 1). Voor verhooging der lichtkracht werd hoofdzakelijk Benzol van 90 pet. gebruikt en werd eene hoeveelheid cannel en hars gedistilleerd. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEK. n n r> T) n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 360