18 30 1,385,113,98 71.424,07s 58,17 312,96 7 1.456.909,18* 1.454.846,565 Totaal Er is ontvangen Zoodat aan oninbare posten een verlies is geleden vanf 2.062,62 De gemiddelde netto opbrengst van een kubieken meter gas heeft dus bedragen 6.05 cent. Op bijlage II komt onder meer voor het gezamenlijk Op 31 December waren aangesloten 162 gasmotoren, geza menlijk met 15863/4 paardekrachten (de grootste gasmotor met 90, de kleinste met ’/a paardekracht). Op ultimo December 1901 waren deze cijfers 147 gasmotoren met 1368’/2 paarde krachten. De motoren eischten 859.264 M.3 (tegen 753.380 M.3 in 1901) zijnde 3,62 pCt. van het door particulieren ver bruikte gas. Ten behoeve der verlichting van de gemeentegebouwen werden gebruikt 353,238 M3. tegen 345 976 M3. in 1901, een vermeerdering dus in het gebruik van 7262 M3. of 2,09 pCt. Het gezamenlijk gebruik van particulieren en de gemeente gebouwen heeft in 1902 bedragen 24.041,466 M3. In 1901 21.680,297 dit jaar dus meer 2.361.169 M3. of 10,89 pCt. De gemeente telde op 1 Januari 1902 218028 inwoners en op 1 Januari 1903 222488 inwoners, de bevolking is dus in 1902 met 4460 personen of 2,04 pCt. toegenomen. Deelt men het gezamenlijk verbruik van particulieren en de gemeentegebouwen door het gemiddelde van het aantal inwoners op 1 Januari en 31 December zijnde 220258, dan krijgt men per inwoner een verbruik van 109,15 M3. tegen 100,78 M3. in het vorig jaar. Per licht (meter en abonnementslichten) heeft het verbruik 123,56 M3., per verbruiker 965,27 M3. bedragen. In 1901 zijn deze getallen respectievelijk 121,28 M3. en 972,60 M3. geweest. Onder de 24.041,466 M3. gas door particulieren en de gemeentegebouwen gebruikt zijn begrepen 956,233 M3. die over muntgasmeters (gewone en die in de gymnastiek lokalen) zijn afgeleverd. De opbrengst had dus moeten z(jn: Particulieren en gemeentegebouwen, 23.085,233 M3. a 6 ct Muntgasmeters particulieren 952.321 M3 a 7*/2 ct Muntgasmeters particulieren, 3878M3. a 1 '/2 ct (surplus betaling volgens art 4) Muntgasmeters gemeente-gebouwen 9312 M3 a 8 ct VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEK. n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 365