20 verschillenden aard. herhalingsscholen van Lager Onderwijs, vastgesteld 22 April, goedgekeurd bij K. B. van 7 Juli 1902, no. 44 en afgekondigd 1 Augustus. Verordening, regelende de invordering van het school geld voor de leerlingen der openbare herhalingsscholen van Lager Onderwijs, vastgesteld 22 April en afgekon digd 1 Augustus. Verordening, regelende het bedrag en de grondslagen van het haven- en liggeld, vastgesteld 30 September 28 October, goedgekeurd tot 1 Januari 1908 bij K. B. van 3 December 1902, no. 12 en afgekondigd 29 December. Verordening, regelende de invordering van het haven en liggeld, vastgesteld 30 September en afgekondigd 29 December. Dertien verordeningen van V Verordening tot wijziging der verordening, regelende de samenstelling en den werkkring der vaste Raads- commissiën, bedoeld bij de artt. 54 en 166 der Gemeen tewet van 29 Juni 1851 (Stbl. no. 85) (Verz. no. 553), vastgesteld 21 Januari. Verordening tot wijziging der verordening tot regeling van het Gymnasium (Verz. no. 461), vastgesteld 8 April. Verordening, houdende wijziging der verordening voor de openbare scholen van middelbaar onderwijs (Verz. 1901 no. 2), vastgesteld 8 April. Verordening, houdende wijziging der verordening tot regeling der jaarwedden van de leeraren en leeraressen aan de Hoogere Burgerscholen (Verz. 1896 no. 4), vast gesteld 8 April. Verordening voor de openbare herhalingsscholen van Lager onderwijs, vastgesteld 22 April. Aan de regeling der belooningen goedkeuring, ingaande 1 November 1902, verleend door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland den 21 Juli. Verordening tot wijziging van de Verordening als voren, vastgesteld 16 September.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 36