IS 38 f 422,51 arbeidsloon in de zuiverhuizen Te zamen 5943,50 HOOFDSTUK XIII. Cyaanzuivering en geelbloedloogzoutbereiding. 40.- 29,44 7,50 In 1902 werd afgeleverd: 646623 KG afgewerkte ijzeraarde waar van de opbrengst is geweest f 9.206,91 Van deze hoeveelheid is voor den op 31 December 1901 aanwezigen voorraad f 3.270,91 in mindering der zuive- ringskosten o er 1901 gebracht. Voor 1902 blijft dusƒ5.936, op 31 December was in magazijn aanwezig Zaagsel Met uitzondering van de halve maand Juni en Juli werd het gas van de nieuwe fabriek van cyaan verbindingen ge zuiverd. In het geheel werden 10.466 000 gas aldus gezuiverd. Groote herstellingen aan de toestellen kwamen niet voor; op geregelde tijden werden deze nagezien en schoongemaakt. De indamping der cyaanhoudende logen geschiedde in het vacuumapparaat uitsluitend met afgewerkten stoom, zoodat voor ’t geheele bloedloogzoutbedrijf weinig versche stoom noodig was. Op 1 Januari is in voorraad geweest: een partij zaagsel kluitkalk In 1902 werd betaald voor ijzeraarde en zaagsel loskosten en vletloon der ijzeraarde anthraceenolie2185,13 inkomende rechten, vrachten rangeerloon, na aftrek der restitutie 2607,64 s 4326,38 9716,87s 2639,08 74,33 Te zamen Zoodat de kosten der zuivering over 1902 bedra gen hebben3773.37s De afgewerkte ijzeraarde werd in 1902 verkocht aan de Heeren H. F. Zimmermann te Wesseling bij Keulen voor f 15 per 100 KG. Berlijnsch Blauw. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABBIEK. n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 373