18 40 f 21.023,28 1.739,125 f 9.618.535 HOOFDSTUK XIV. Hoedanigheid van het gas. 32.380 94 f 11.357,66 63.81 52,70 f 19.079,43 9.265 3.920,— Blijft In December 1901 is aan grondstof en ar beidsloon besteed een bedrag van Zoodat de geelbloedloogzout-bereiding over 1902 een saldo heeft opgebracht van. Dit saldo is veel kleiner dan bij de oprichting dezer in stallatie werd verwacht. Sinds dien zijn echter de prijzen van dit zout aanmerkelijk gedaald. Terwijl in 1900 de markt prijs was tot f 82, per 100 KG., werd voor de verkochte hoeveelheid gemiddeld netto slechts f 51,verkregen. Per 100 AP. gezuiverd gas werd 490 gram geelbloed- loogzout verkregen. Overgebracht bloedloogzout als ruw zout geconcentreerd ammoniak water (meerdere waarde) ledige vaten Op geregelde tijden werd aan de fabriek het zwavel-, ammonia- en koolzuurgehalte van het gas, genomen uit de leidingen die naar de stad gaan, bepaald. Voor zwavel is met het toestel van Djehschmidt als ge middelde van 37 waarnemingen, 0,503 gram per AP. gevonden, voor ammonia als gemiddelde van 27 waarnemingen 0,017 gram per AP. en voor koolzuur als gemiddelde van 37 waar nemingen 1,70 pCt. Het onderzoek naar de lichtsterkte geschiedde alle twee uur zoowel des daags als des nachts op de inlaten der fabrieksgasmeters met een Lowe photometer. Verder zijn de toestellen, welke ter bepaling van de licht- kracht en het soortelijk gewicht van het gas dienen, aange sloten op de leidingen die naar de stad voeren. lederen avond wordt van een half uur vóór het invallen der duisternis tot middernacht met tusschenpoozen van hoogstens een half uur, de lichtsterkte van het gas waar genomen op den Bunsen Letheby photometer met den Alethvenbrander als standaard. Naar deze waarnemingen, waarbij de grens, beneden welke de lichtkracht niet mag dalen, 15,3 Èngelsche normaalkaarsen VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 375