18 41 is aangenomen, wordt de hoeveelheid benzol bepaald, die aan het gas zal worden toegevoegd, m. a. w. hiernaar wordt geregeld öf en hoever de injecteur van het carburatietoestel van Maxim Clark zal worden geopend. Tijdens het grootste verbruik wordt iederen avond de lichtsterkte bepaald op den Bunsen Lethebey photometer met de 10 kaarsen Pentaanlamp als standaard; hierbij worden de voorschriften der gas Referees te Londen gevolgd. Het soortelijk gewicht van het gas wordt dagelijks met de gas balans van Friedrich Lux bepaald; het calorisch effect met den calorimeter van Junkers. De gemiddelden van de uitkomsten der omschreven waar nemingen zijn van maand tot maand uitgerekend en mede gedeeld in bijlage no. 1, welke ook de resultaten der waar nemingen, die door Dr. Romeny ter controleering verricht wei den bevat. In deze bijlage zijn tevens het door Dr. Koppe- schaar en Dr. R. gevonden soortelijk gewicht bepaald door recht- streeksche weging, en het zwavelwaterstof ammonia en koolzuurgehalte van het gas vermeld. Dr. K. deed zijne waarnemingen in zijn laboratorium aan de Atjehstraat, ongeveer 3700 meter, Dr. R. in ’t laboratorium der H. B. School aan de Stadhouderslaan, ongeveer 2000 M. van de fabriek verwijderd. Door Dr. Koppeschaar werd medegedeeld, dat hij zich wegens gevorderden leeftijd niet langer belasten kon met de chemische en photometrische waarnemingen voor de gasfabriek. Gedurende de 24 jaren dat deze arbeid door Dr. K. werd verricht, heeft hij zich daarvan op verdienstelijke wijze ge kweten. Met ingang van 1 Juni werden deze waarnemingen opgedragen aan Dr. J. Romeny leeraar aan de Hoogere Burgerschool alhier. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 376