18 43 304,40 HOOFDSTUK XVI. Drukking. Afwijkingen van deze standen worden door middel van een balansje van Giroud electrisch naar de regulateur-kamer overgebracht en aldaar door een galvanoskoop aangewezen. De 20”leiding welke van October tot einde Mei voor een groot gedeelte ter voorziening van het Noordelijk gedeelte der stad dient, wordt bij het begin van het badseizoen, door het sluiten van eene kraan in de Laan van Meerdervoort van de overige leidingen naar de stad afgescheiden en dient dan uitsluitend voor de gasvoorziening van Scheveningen. In het hulpbureau aldaar wordt tijdens het seizoen gedurende de avonduren eene drukking van 34 mM. en na middernacht en des daags van 26 mM. gehandhaafd. Op 1 meter na behooren alle in gebruik zijnde gasmeters in eigendom aan de gasfabriek. De waarde der gasmeters en muntgasmeters heeft op 31 December 1902 na afschrij ving f 377.603,17 bedragen, aan gasmeterhuur is in het afge- loopen jaar ontvangen f 27.929,75. De natte meters, welke opnieuw geplaatst zijn, werden met eene oplossing van chloorcalcium van 20° Be. gevuld. Verder zijn de gasmeters door geregelde bijvulling met water op peil gehouden. Bevroren meters zijn niet voorgekomen. De uitgaven voor het onderhoud der gasmeters hebben bedragen aan arbeidsloon in de werkplaats reparatiekosten arbeidsloon voor het maken van chloorcal- ciumoplossing arbeidsloon voor het op peil houden der natte gasmeters f 746,92 10.165,07 In het administratiegebouw in de Kazernestraat, dus nagenoeg in het centrum der stad, moet de drukking van vóór het invallen der schemering tot 1 uur des nachts 35 mM. en gedurende het verdere van den nacht en des daags 28 mM. bedragen. Op enkele koude dagen wordt van des morgens 7 uur tot zonsondergang eene drukking van 30 mM. gehandhaafd. Afwijkingen 2.676,- te zamen ƒ13.892,39 In 1902 zijn 26 gasmeters afgekeurd. Het kapitaal der gasmeters vertegenwoordigt thans op den inventaris een bedrag van 61,52 pct. van den inkoopsprijs VEBSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 378