18 44 HOOFDSTUK XVII. 37 48 48 26 41 39 42 32 37 40 73 mM. 76 80 70 53 Diensthuizen. De balanswaarde der diensthuizen heeft op 31 December 1901 bedragen f 319.574,74. Gedurende 1902 is bij nieuwe gasverbruikers voor eene waarde van f 65.464,46* aan diensthuizen gelegd, w. o. f 19.978,86* aan muntgasleidingen. De waarde der diensthuizen was dus op 31 December 1902 gestegen tot f 385.039,20’, welk bedrag echter door afschrijving met f 28.275,— verminderd wordt, zoodat als waarde op de balans voorkomt f 356.764.20’. Voor onderhoud en vernieuwing van reeds bestaande diensthuizen werd met inbegrip der magazijngoederen uit gegeven f 7832,37’. Aan huur voor diensthuizen van meer dan gewone lengte werd in 1902 f 765,79 ontvangen. Op dezelfde wijze als boven omschreven, worden afwijkingen van deze standen naar de regulateurkamer overgebracht. Gedurende den verderen tijd van het jaar wordt de druk king te Scheveningen niet zelfstandig geregeld maar bepaalt zij zich naar die in de Kazernestraat. De straten in het Kleine Veentje, in Duinoord en ten westen van het afvoerkanaal naar zee worden van gas voor zien door twee 16” leidingen welke van de andere gasleidingen zijn afgescheiden. Hieronder volgen de drukkingen, die aan de fabriek voor de verschillende leidingen gegeven werden (December) en de waar genomen drukkingen in de stad tijdens het grootste verbruik. Aan de fabriek voor de 24” leiding In de stad: School aan den Zuidwal Stationsweg Zieke Bezuidenhout tegenover de Laan van N. Oost-Indië Ri viervischmarkt Scheveningsche Veer Tol op den Scheveningschen weg Timorstraat Piins Hendrikplein Banstraat. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEK. n n 22” 15” 20” 16”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 379