1 I I I H 21 I P Van de voornaamste in den Gemeenteraad behan delde onderwerpen is de beknopte en zakelijke opgave als volgt: Bepaling van den koers van uitgifte der 4de reeks obligatiën, groot f 1.500.000, en der 5de reeks, groot f 1.000.000, van de 3'/2 geldleening van ten hoogste f 5.000.000. Aanvragen van de noodige gelden voor den aanleg van het gemeentelijk telephoonnet. Bouw van een nieuwen desinfectie-oven in het Ge- meente-Ziekenhuis. Verordening tot wijziging der verordening, regelende het openen en doorvaren der beweegbare bruggen (Verz. no. 16 van 1901), vastgesteld 5 Augustus en afge- kondigd 15 Augustus. Verordening op eenige openbare markten, vastgesteld 19 Augustus, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland den 15en September en afgekondigd den 26en September. Verordening tot wijziging der verordening, houdende voorschriften omtrent regeling en bezoldiging van het onderwijzend personeel en van de kwreekelingen aan de openbare lagere scholen (Verz. no. 2 van 1902), vast gesteld 30 September. Verordening tot wijziging der verordening alsvoren (Verz. no. 2 van 1902) en vaststelling van die Veror dening in haar geheel, 16 December. Verordening tot regeling der jaarwedden van de leeraren aan het Gymnasium, vastgesteld 14 October en goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland den 17 en November. Verordening, houdende wijziging der Verordening, regelende de inrichting van het kantoor van den ontvanger der gemeente (Verz. no. 560), vastgesteld 25 October 1898, 22 October 1901 en 29 October 1902. Verordening, houdende wijziging van de verordening, regelende de bezoldiging van de Ambtenaren ter Gemeentesecretarie, vastgesteld 30 December. Ifi I I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 37