22 Demping van slooten en grachten. Goedkeuring van stratenplannen. Aankoop en verhuring van gronden en huizen. Instelling van eene Raadscommissie om te onderzoeken of van Gemeentewege behoort te worden voorzien in- of bijgedragen tot de ondersteuning van weduwen en weezen der ambtenaren, der beambten en der werk lieden in dienst der Gemeente en c. q. op hoedanige wijze zulks het best zal kunnen geschieden. Motie betrekkelijk het in het leven roepen van eene Verordening, regelende de rechtspositie van de werklieden en daarmede gelijkgestelden in dienst der Gemeente. Beraadslaging over het praeadvies op de verzoeken in zake het nemen van maatregelen tot beperking van de werkeloosheid. Het aanbrengen van eene electrische verlichting op den straatweg langs het strand. Verbetering van het rioolstelsel. Aanvragen van onteigeningswetten. Vergunning tot oprichting op het Regentesseplein van een gedenkteeken ter eere van het Regentschap van H. M. de Koningin-Moederoverneming door de Ge meente van het monument. Rijksconcessie voor den aanleg en de exploitatie van het gemeentelijk telephoonnet. Voorstel tot uitbreiding en reorganisatie van de brand weer en tot afschaffing van de vrijwillige brandweer. Voorstel tot opheffing van de stadsrijschool. Verhooging van de jaarwedden van den Secretaris en den Ontvanger der Gemeente met f 500. Het aangaan van eene overeenkomst tot doortrekking van den strandmuur. Instelling van eene Raadscommissie tot onderzoek van het vraagstuk der gemeentelijke brandverzekering. Instelling van eene Raadcommissie voor de voorbe reiding van de exploitatie der visschershaven te Scheveningen. Vaststelling van tarief en voorwaarden voor de aan sluiting aan het Gemeentelijk telephoonnet. Gemeentebegrooting en begrootingen van verschillende takken der gemeentehuishouding voor 1903. Gemeenterekening en rekeningen van verschillende takken der gemeentehuishouding over 1901.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 38