19 2 Het aantal dezer kinderen tusschen den zes- en twaalf jarigen leeftijd, voor de laatste jaren in verband met de leer plichtwet tusschen zeven- en dertienjarigen leeftijd, moge blijken uit onderstaand staatje, hetwelk wederom ter gemeente secretarie bereidwillig werd bijgewerkt. 9585 10198 10293 10691 10999 11145 11180 11503 10377 12857 13018 1758 1937 1626 1922 1868 1797 1708 1810 2916 577 712 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1220 1201 1313 1584 1541 1424 1428 1484 2442 81 825 11097 I 11717 I 11489 12296 12523 12675 11718 I 13151 12977 13160 13440 9339 j 9780 9863 10374 I 10655 10876 11010 11341 10062 12583 12728 II. Openbaar Onderwijs. 1. Besluiten, het onderwijs betreffende. Bij Raadsbesluit van 15 Juli 1902 werd de Verordening op de openbare lagere scholen gewijzigd, waardoor in het vervolg ook op de burgerschool aan de Koningin Emmakade leerlingen kosteloos, of tegen verminderd schoolgeld toege laten kunnen worden in de klassen, waarin Engelsch en Hoogduitsch worden onderwezen. Bij Raadsbesluit van 22 April 1902 werden vastgesteld eene Verordening op de openbare Herhalingscholen en Ver ordeningen op de heffing en de invordering van het school geld op die scholen. Eerstgenoemde verordening werd ge wijzigd bij Raadsbesluit van 16 September 1902. Bij Raadsbesluit van 13 Mei 1902 werd besloten tot af schaffing der klasse-examens, terwijl in verband daarmede bij besluiten van 30 September 1902 en 16 December 1902 de Verordening, regelende de bezoldiging van het onder wijzend personeel gewijzigd werd. Bij Raadsbesluit van 8 April 1902 werd benoemd een onder wijzer voor het geven van onderwijs aan achterlijke kinderen. 10805 11399 11606 12275 12540 12569 12608 12987 12819 12938 13843 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. M. V. M. V. M. V. Kinderen in deze gemeente op 31 December. bovenöjaar en beneden 12 jaar. van dezen geno ten onderwijs. j en genoten dus geen onderwijs. (1) In deze jaren zijn opgegeven het getal kinderen van 7—18 jaren en niet zoo- als bij vorige jaren van 6—12 jaren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 393