19 3 2. Personeel. Tengevolge van verschillende omstandigheden onderging het personeel der hoofden in het afgeloopen jaar menige wijziging. Met leedwezen moet in de eerste plaats vermeld worden het overlijden in het voorjaar van twee zeer ver dienstelijke mannen, J. Schraal en F. Gediking, onderschei denlijk hoofd van de lagere school der tweede klasse aan de Hemsterhuisstraat en van de burgerschool aan de Schelp kade. Na eene ziekte van slechts weinige weken ontsliep eerstgenoemde op 22 Mei; zijne school werd tot 16 October bestuurd door het plaatsvervangend hoofd, den onderwijzer R. A. Tjerkstra; op dezen datum trad het nieuwbenoemde hoofd S. de Vries in functie. De heer Gediking overleed, eveneens na eene betrekkelijk kortstondige ongesteldheid, op 17 April; tot 1 Augustus daaraanvolgende werd zijne taak overgenomen door het plaatsvervangend hoofd, den onderwijzer A. J. Wagner; met ingang van dien datum werd de leiding van deze school aan den heer W. van Rossen, tot dusver hoofd der burgerschool aan de Waalstraat, opgedragen. Eene verschuiving van eenige hoofden was derhalve van de vervulling van deze vacature op 1 Augustus het gevolg; de heer van Rossen ging over naar de Schelp kade en het hoofd der lagere school tweede klasse aan de Duinstraat Noordzijde, de heer A. Laban, werd aan het hoofd der burgerschool aan de Waalstraat gesteld. Met ingang van 1 October werd de heer J. Eigenhuis benoemd tot hoofd van genoemde school te Scheveningen, nadat de leiding aldaar tijdelijk was waargenomen door het plaatsvervangend hoofd, den onderwijzer W. Jenezon. Ook de lagere school der eerste klasse aan de Achter-Raamstraat kwam onder andere leiding; op 1 April, op welken dag het hoofd A. J. Schreuder wegens vertrek naar elders zijne taak nederlegde, trad het nieuwe hoofd, de heer M. de Vries in functie. Eindelijk werd met ingang van 1 October het bestuur over de in aanbouw zijnde school der tweede klasse aan de Terwestenstraat opgedragen aan den heer G. Smelt, die daarmede van zijne school aan het Kortenbosch afscheid namop genoemden datum werd zijne plaats ingenomen door het nieuwbenoemde hoofd, den heer F. Eterman. Tot het tijdstip, waarop het nieuwe gebouw aan de Terwestenstraat in gebruik genomen zal kunnen worden, werden de klassen, welke deze nieuwe school vormen, tijdelijk gehuisvest in de hulpgebouwen aan de Teniersstraat en Jan van Gojenstraat; deze hulpgebouwen bevatten nog gedurende de eerste helft des jaars verschil lende klassen, bestemd voor de nieuwe school aan de Stor ten bekerstraat, onder leiding van het hoofd, den heer J. Laban VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 394