19 5 8. Leerlingen en onderwijs. Omtrent den loop der schoolbevolking over de verschillende tijdstippen des jaars zijn de noodige gegevens aangeteekend in de achter dit verslag afgedrukte tabellen C, G en H. Met het oog op den gezondheidstoestand der leerlingen is het jaar 1902 over het algemeen niet ongunstig te noemen de meeste ziektegevallen kwamen, zooals gewoonlijk, in de wintermaanden voor. Toch moest het meerendeel der ver zuimde schooltijden op rekening van ziekte gesteld worden. algemeen kwam het verleenen van verlof aan onderwijzend personeel wegens ziekte in 1902 meer voor dan in vooraf gaande jaren. Omtrent de wijze van benoeming van tijdelijk personeel aan openbare lagere scholen zijn door burgemeester en wet houders eenige vaste regelen gesteld bij besluit van 2 6 Decem ber 1901 No. 10239, 2e Afdeeling B. Vermelding verdient, dat het den heer J. J. Bosch, onder wijzer aan de school tweede klasse in de Korte Lombardstraat (hoofd de heer F. C. J. de Ridder) gegeven was onder vele blijken van belangstelling op 25 October zijn gouden ambts- feest te vieren; op 1 November mocht de heer A.Donraadt, onderwijzer aan de school in de Nieuwe Schoolstraat, den dag herdenken, op welken hij, veertig jaren geleden, in functie trad. Omtrent de plichtsbetrachting van hun personeel laten de hoofden zich over het algemeen zeer gunstig uit; aan de noodige vlijt haperde het maar heel zelden; in het vellen van een oordeel over de geschiktheid der onderwijzers voor hunne taak kan uit den aard der zaak bezwaarlijk gegene raliseerd worden, vermits die bij de onderscheidene personen zeer uiteenloopend is. Geregeld werd er de hand aan gehouden dat de onderwijzers bij den aan vang van eiken schooltijd op het voorgeschreven uur in hunne klasse aanwezig waren. Voor zooveel zulks mogelijk bleek, werd aan bijna alle scholen vastgehouden aan het systeem van opschuiving van den onderwijzer met de hem toevertrouwde klasse. De verstandhouding tusschen de hoofden en het onder hen werkend personeel liet, behoudens weinige uitzondering niet te wenschen over; omtrent de wijze, op welke de noodige samenwerking wordt verkregen, valt niets nieuws te vermelden; bepaaldelijk is omtrent het vraagstuk van schoolvergaderingen de meening der onder scheidene hoofden niet gewijzigd, zoodat volstaan kan worden met te verwijzen naar hetgeen dienaangaande in het vorig verslag werd aangeteekend. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 396