19 6 Willekeurig verzuim, het zoogenaamd spijbelen, komt thans uiterst zelden meer voor; ook het opgeven van minder geldige motieven als het doen van boodschappen, het passen op broertjes en zusjes thuis, e. d-, heeft tengevolge van de leerplichtwet meerendeels opgehouden. De invloed ten goede van die wet wordt echter ten aanzien van het relatief ver zuim ook thans, nu een tweede jaar sedert het in werking treden is verstreken en men derhalve tot het vellen van een eenigszins meer gevestigd oordeel in staat is, in de meeste verslagen der schoolhoofden niet hoog aangeschreven. Bepaal delijk wordt door meerderen hunner het vermoeden geopperd, dat ziekte van het kind of de bloedverwanten nogal eens wordt gesimuleerd, of althans dat dikwijls heel onbeduidende gevallen van ongesteldheid dienst moeten doen om het kind thuis te kunnen houden: het overleggen van een bewijs van den geneesheer zouden sommigen verplicht gesteld willen zien. Ook schijnen vele ouders het hun plicht te rekenen gebruik te maken van de wettelijke vergunning hunne kinderen twee schooltijden in de twee maanden te doen ver zuimen. Als de grootste gebreken der nieuwe wet worden echter vrij algemeen aangegeven de te langzame gang in de berechting en de noodelooze omhaal van administratief werk wat laatstbedoeld punt betreft, ware reeds eene verbetering verkregen, zoo het vergund ware op de staten D wekelijks slechts te vermelden, degenen die ongeoorloofd verzuim pleegden. Veel waarde wordt ook thans nog gehecht aan het bij verdachte gevallen van absentie onmiddellijk uitzenden van iemand naar de ouderlijke woning en voorts aan het aan moedigen van getrouw schoolbezoek; in laatstbedoelde richting was weder de Vereeniging tot wering van schoolverzuim nuttig werkzaam door het organiseeren van een kinderfeest in het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen en van be zoeken aan den Dierentuin. Bij het verzuimen uit armoede vermocht evenals in vorige jaren de Vereeniging voor Kinder- kleeding in vele gevallen hulp te bieden. Ook van de kostelooze maaltijden der Vereeniging voor Kindervoeding werd wederom een dankbaar gebruik gemaakt; vooral in de dagen van nijpende koude in de laatste maanden des jaars was haar werk voor velen een weldaad. De invloed van de leerplichtwet op het absoluut school verzuim was zeer merkbaar, hetgeen in de vrij belangrijke toeneming van het aantal schoolgaande kinderen vermoede- Ijjk zich reeds uitspreekt; de aldus tegen hun zin op de schoolbanken geplaatsten zijn uit den aard der zaak veelal de minst gewillige leerlingen; enkele gevallen deden zich voor van zóó groote onhandelbaarheid, dat tot verwijdering VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 397