19 uit de school moest worden beslotendit geschiedde echter niet dan na een nauwkeurig onderzoek en na het inwinnen van het advies der betrokken sub-commissie uit de school commissie. Op den gang van het onderwijs had, behoudens deze weinige gevallen, de wet geen merkbaren invloed. Gevallen van achterlijkheid door verwaarloozing en het op te laten leeftijd ter school komen deden zich evenwel op verschillende scholen voor. Voor de blijvend achterlijken is thans in het gebouw der school aan het Lamgroen, bij wijze van proef, eene afzonderlijke klasse ingerichtuitbreiding van deze proef ook voor andere gedeelten der gemeente, inzonderheid voor Scheveningen, waar het aantal achterlijken beduidend is, wordt door onze Commissie zeer wenschelijk geacht. Van de vorderingen hunner kinderen werden de ouders geregeld op de hoogte gehouden; hunne belangstelling in. het onderwijs trachtte men voorts op te wekken door het zenden van uitnoodigingen tot het bijwonen van de openbare lessen aan het einde des jaars, zoomede door andere middelen. Met het oog op den gezondheidstoestand der kinderen werden de scholen der eerste en tweede klasse weder gere geld door Dr. Beukema bezocht; in verschillende gevallen leidden zijne adviezen er toe, dat de ouders den betrokken geneesheer over hunne kinderen raadpleegden. Veelal golden zijne opmerkingen de gezichts- en gehoorsorganenwaar noodig, werden door het Burgerlijk Armbestuur weder met groote bereidwilligheid brillen verstrekt. Over het algemeen werd aan de noodige reinheid der kinderen krachtig de hand gehoudenongewasschen kinderen werden door sommige schoolhoofden onder geleide weder huiswaarts gezonden om zich eerst te reinigenaan andere scholen deinsden de onder wijzers er niet voor terug bij dit reinigingswerk op school zelf hunne hulp te verleenen. Het Volksbadhuis droeg tot reinheid voor het meerendeel der schooljeugd weinig bij. Op vrijwel alle scholen werd het sparen weder aangemoe- digd door het verkrijgbaar stellen van spaarbankzegels en spaarbankboekjes. Aan sommige scholen pleegt men de kinderen, die den cursus doorloopen en een getuigschrift verkregen hebben, desgewenscht nog zóólang ter schole te houden, totdat zij bij het zoeken naar eene dienstbetrekking slagen, teneinde te voorkomen, dat zij in dien tusschentijd op straat rond- loopen. Ook was de aandacht onzer Commissie weder bij herhaling gevestigd op de omstandigheid, dat som mige ouders wenschen dat hunne kinderen nog gedurende één of zelfs meer jaren het gewoon lager onderwijs zullen blijven volgen na het doorloopen van de hoogste klasse. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. h

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 398