Ili n r r t S I J at 19 j I j In verband daarmede is men er op bedacht voor dezulken eenige afzonderlijke vervolgklassen in te richten en daartoe de gelegenheid te openen door bij sommige nieuw te bouwen scholen op eene ruimte voor vijftien inplaats van twaalf klassen te rekenen. De bevolking van de meeste scholen was door verhuizing nogal aan verandering onderhevig. Omtrent den overgang van leerlingen, die de school verlieten, naar andere onder wijsinrichtingen is het volgend staatje uit de opgaven van de hoofden samen te stellen. 35 - J Uit deze cijfers blijkt, dat van openbare lagere scholen overgingen naar de hoogere burgerscholen met drie- en vijf jarigen cursus 104 leerlingen. Aangemeld hadden zich voor toelating tot die scholen 129 leerlingen van openbare scholen, waarvan 118 met toestemming van het hoofd der school, welke zij verlieten. Van de laatstbedoelden slaagde derhalve ruim 88 °/0. Omtrent de wijze van het afnemen van bedoeld toelatingsexamen kan hier bovendien het volgende vermeld worden. Van eiken candidaat werden 3 cijfers opgemaakt; het eerste gaf het oordeel van het hoofd der school, welke de leerling verlaat, het tweede den uitslag van het schriftelijk examen, het derde dien van schriftelijk en mondeling onder zoek tezamen. Zij, van wie het schoolrapport en het oordeel over het schriftelijk examen eenstemmig gunstig luidden, werden van een nader mondeling examen vrijgesteldwaren beide ongunstig, dan werd de candidaat afgewezen. 11 f i I 8 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Totaal. tot 1 3 i 4 2 2 4 1 1 67 1 on 1 Van burger- 2 25 14 4 61 37 i 92 44 1 2 15 Van scholen tweede kl. o 2 25 I H. B. School voor meisjes, 1 Kweekschool voor machini 18 Z i 1 2 Overgang van leerlingen naar andere inrichtingen van onderwijs: Van scholen ourger- j eerste kl. scholen. Gymnasium. 1 H. B. Scholen v. j. met vyf- en drie- jarigen cursus. Kweekschool voor machinisten. Ambachtsschool voor jongens. Industrieschool voor meisjes. Burgerschool voor jongens. Burgerschool voor meisjes. Rjjkskweeksch. voor onderwijzers Rijkskweeksch. v. onderwijzeressen. 2 Rijksnormaallessen. 104 5 104 14 4 10 26 12 1 1 9 16 11 - 30

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 399