i i 1 23 Archieven. HOOFDSTUK IV. Geldmiddelen. Naar de laatste door Gedeputeerde Staten afgesloten rekening (art. 221 der wet van 29 Juni 1851 Staats blad No. 85), over het dienstjaar 1901, bedragen: H it De heer A. J. Servaas van Rooijen werd door ons voor den tijd van één jaar tot archivaris der gemeente herbenoemd. Uit het door hem uitgebrachte verslag stippen wij aan, dat de bibliotheek werd vermeerderd met 332 nummers, waarvan 25 door aankoop en de overige door schenking verkregen werden. Het geheele aantal nummers bedraagt alzoo 3709. Het oud-archief werd geheel geordend naar den in ventaris ,,Hingman 1868”, voornamelijk om te weten wat daarin onjuist was of wat daarin niet was aan- geteekend. Het drukken van den inventaris der rubriek „Buurt- wezen” kwam gereed. Met de ordening en het inventariseeren der rubriek „Gildewezen” is aangevangen. De inventaris dier rubriek zal aansluiten aan dien van het „Buurtwezen”. Van het oud-archief en de bibliotheek werd weder een ruim bezoekers dagelijks. gebruik gemaakt; werkten geregeld, ii Verlenging der vergunning, verleend aan de IJssel- stoomtramwegmaatschappij voor den aanleg en de exploitatie van een spoorbaan over den Schenkweg. Grenswijziging tusschen ’s-Gravenhage en Loosduinen. Het aangaan van eene 3'/2 geldleening van ten hoogste f4.000.000. Regeling van den dienst der telephoon-exploitatie. Verschillende onderwijsbelangen, waaronder afschaf fing der klassenexamens. niet minder dan 35 velen er van zelfs it r

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 39