19 9 I In de methoden, bij het onderwijs in de verschillende vakken gevolgd, kwam over het algemeen genomen geene verandering. De meest gebruikte methoden waren voor het lezen Jongejan of Versluys, voor het schrijven van ’t Hoff, voor het rekenen van Pelt of Raadersma, voor de Neder- landsche taal den Hertog en Lohr, ook wel de Vries en Kleinbentink, voor het zingen Worp, van der Laan, de Groot of de Chevé-methode, voor teekenen Boersma en Bes of Zwier en Jansma. Het zoogenaamd handelend aanschouwen wordt veelal in de lagere klassen toegepast, eigenlijke handenarbeid daaren tegen zelden verricht. Schoolwandelingen werden ook dit jaar door de meeste hoofden gehouden, echter zeer spora disch; het daarmede uit onder wijsoogpunt te winnen voordeel Werd in het vorig jaarverslag omtrent de werking van de nieuwe schoolgeldheffing eene afwachtende houding aange nomen, thans kan geconstateerd worden, dat de door sommige hoofden verwachte bezwaren gebleken zijn nog al mede te vallen; het oordeel luidt thans over het algemeen gunstig. Eenige vermeerdering van administratief werk is natuurlijk het gevolg; toch veroorzaakt dit niet veel overlast. De be taling geschiedt vrij trouw op den Maandagochtend en des Woensdags is door bijna allen het verschuldigde voldaan. Min- en onvermogende ouders worden ter bekoming van ontheffing naar het Stadhuis verwezen, alwaar bij het be- oordeelen van de aanvragen zeer mildelijk wordt te werk gegaan. Verzuim tengevolge van het wegzenden bij niet- betalen van het schoolgeld kwam dan ook zelden voor en had immer kunnen voorkomen worden, wanneer de ouders tijdig ontheffing van hnnne verplichting hadden aangevraagd. Met ingang van 1 Augustus werd de openbare burger school voor jongens aan de Korte Lombardstraat (hoofd de heer Keen) opgeheven en in hetzelfde schoolgebouw en onder leiding van hetzelfde hoofd eene nieuwe burgerschool voor jongens en meisjes met een schoolgeld van f 24 ’s jaars geopend. Ten slotte zij hier aangeteekend, dat door onze commissie in het belang van de leerlingen der lagere scholen bij burge meester en wethouders werd aangedrongen op het bevorderen van eene aanvulling van de „Verordening tot kostelooze plaatsing van leerlingen op eenige inrichtingen van middel baar onderwijs” en wel in dier voege, dat ook op de onlangs te dezer stede geopende „Vakschool voor meisjes”, evenals zulks ten aanzien van de Ambachtsschool is bepaald, acht leerlingen jaarlijks van gemeentewege kosteloos geplaatst zullen kunnen worden. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 400