19 10 Omtrent het handwerksonderwijs zij verwezen naar het hier volgend, door het Dames-comite van toezicht op dat onderwijs aan onze commissie uitgebracht verslag: weegt volgens sommigen niet op tegen den tijd, welken zoodanige wandelingen in beslag nemen. Aan alle scholen werd weder geregeld godsdienstonderwijs gegeven; de onderscheidene godsdienstleeraren verklaarden zich tevreden over de vruchten van hun onderwijs. Waar het pas gaf werd ook dit jaar op den verderfelijken invloed van drankmisbruik gewezen. Het onderwijs in de nuttige handwerken werd zooveel mogelijk geregeld door de verschillende sub-commissiën nagegaan, en dezelfde opmerkingen van vorige j.aren kunnen derhalve van kracht blijven; de uitkomsten van boven genoemd onderwijs zijn zeer verschillend. Al moge de bevattelijkheid der leerlingen uiteen loopen, voornamenlijk komt het toch zeer bepaald neer op de zorg en toewijding der onderwijzeressen in het vak nuttige hand werken, om dat onderwijs tot gewenschte resultaten te doen komen. Duidelijke voorstelling te geven van het te vervaardigen werk, hetzij in de laagste, hetzij in de hoogste klassen, is van bet grootste belangde onderwijzeressen hebben de hulpmiddelen en vooral het teekenbord maar te gebruiken, om met korte toelichting een goed beeld te geven, en op deze wijze voorbereid zullen de leerlingen veel gemakkelijker het voor hen nieuwe werk met lust en ijver beginnen. Daar waar op deze wijze gewerkt wordt, zijn de resultaten ge woonlijk goed, en hoort men geen klachten over pnbegrij- lijke, onattente of onverschillige kinderen. Naar aanleiding van opgedane ervaringen heeft in overleg met den Wethouder van Onderwijs eene vergadering plaats gehad, namens het Dames-comité, van 2 zijner leden met de onderwijzeressen le kl., om de wenschelijkheid te bespre ken van „De vereenvoudiging van enkele onderdeelen van „het leerplan, en eener betere indeeling van theorie en prac- „tijk in de hoogere klassen.” Als resultaat dezer vergadering werd eene circulaire ge zonden aan de Hoofden der scholen, inhoudende het verzoek, om met de in die circulaire genoemde wijzigingen een proef te willen doen nemen. Op vele scholen wordt met de grootste bereidwilligheid hieraan voldaan. Natuurlijk kunnen eerst in een der volgende verslagen de resultaten medegedeeld worden. Op verzoek van uw college werd door ons comité een drietal dubbeltallen opgemaakt van namen van leden onzer com- VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 401