19 11 j missie, om zitting te nemen in de Plaatselijke Commissie van Toezicht. Twee der dames, mevrouw Beijerman—Reijers en mevrouw Gravelotte—Pontier, namen de benoeming aan, terwyl het derde gekozen lid, mej. De Vries, om persoonlijke redenen be dankte, zoodat in deze vacature nog voorzien moet worden. Zeker is het een gewenscht en goed gedacht besluit van de Plaatselijke Commissie van Toezicht om dames in haar college op te nemen, en is het met erkentelijkheid dat ons Comité melding maakt van het feit, dat het verzoek om candidaten te stellen tot ons gericht werd. Van het herhalingsonderwijs in nuttige handwerken en koken na de nieuwe regeling valt nog weinig te zeggen, vooral daar dit verslag reeds ingediend moest worden, terwijl de cursus nog in vollen gang is. Mevrouw Beijerman en Mej. Booms stellen zich evenwel voor de laatste maanden van den cursus zich geheel op de hoogte van de lessen te stellen, en daarna, indien noodig, in overleg met de hoofden en onderwijzeressen wijzigingen voor te stellen in het belang der leerlingen. Verder deelt ons Comité U mede dat het weder vacatures te betreuren heeft: Mevrouw Soeters-v. d. Heuvel nam in den loop van het jaar haar ontslag, terwijl tegen den winter zoowel onze Presi dente als onze Secretaresse meenden te moeten bedanken als leden van ons Comité, de eerste wegens veelvuldig af wezig zijn, de laatste, Mevrouw van Eijk-Hardeman, wegens hoogen leeftijd. De Commissie zag hare Presidente met leedwezen vertrek ken, met wie zij menig jaar samenwerken mocht op de meest aangename wijze. Kwam in de laatste jaren door gezondheidsredenen onze Secretaresse minder op de scholen, haar heengaan is een groot verlies voor ons Comité. Van den beginne af werk zaam in het Comité, warm voelende voor het groote nut gelegen in goed degelijk onderwijs voor onze meisjes, heeft zij veel er toe bijgebracht om de toestanden van vroegere jaren te veranderen, en daardoor het onderwijs van het vak ..handwerken” te verbeteren en te verheffen. Ons Comité benoemde haar tot „adviseerend lid”. Dre Bres8e de Constant Rebecque geb. Hora Siccama werd als presidente vervangen door Mevrouw Beijerman-Reijers, ter wijl aan Mej. Booms de taak van secretaresse werd opgedragen. Binnen korten tijd hoopt ons Comité U een voordracht toe te zenden van nieuwe leden ter aanvulling van 2 vacatures. De verdeeling van het Comité in sub-commissiën en de aan dezen toegewezen scholen is als volgt: VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 402