19 12 Omtrent den cursus in paedagogiek voor onderwijzeressen in handwerken wordt door de betrokken sub commissie het hiervolgend verslag uitgebracht: De cursus in paedagogiek voor onderwijzeressen in hand werken werd in 1902 voortgezet met 44 leerlingen tot aan het eind van October. Toen werd bij besluit van Burg, en Weth. (No. 9541, gedateerd 31 October 1902) eene commissie benoemd om een onderzoek in te stellen naar de vorderingen van de deelneemsters aan genoemden cursus. Die commissie bestond uit: den heer Dr. C. Brakman, lid der Plaatselijke Schoolcommissie, voorzitter, den heer A. W. H. Ludwig, lid der Plaatselijke School commissie, sedert September tevens opgetreden als lid der sub-commissie voor de paedagogiek ter vervanging van Dr. J. G. de Vos, en Mej. W. Booms, lid van het Dames-comité van toezicht op het onderwijs in handwerken voor meisjes aan de openbare lagere scholen. Sub-Commissie A. Mej. M. Kalff en Mej. Thorbecke Am. van Solmsstraat, Badhuiskade, Roggeveenstraat, Nieuwe Haven, Noordwal, Sirtemastraat, Kortenbosch, Van Dijckstraat, Badhuisstraat, Rijswijksche Plein, Atjehstraat, Neptunusstraat. Sub-Commissie B. Mevrouw Salverda de Grave en Mevrouw Weicker: Zuidwal, K. Lombardstraat ('Hofman), Zieken, Ammunitie- haven, Keizerstraat, Lepelstraat, Vlietstraat, Kerkstraat. Sub-Commissie C. Mevrouw Grave’otte en (vacature): K. Emmakade, Tullinghstraat, Hoefkade, Van Merlenstraat, K. Lombardstraat (de Ridder), De Vliegerstraat, Bleekers- laan, Achter Raamstraat, Fannius Scholtenstraat. Sub-Commissie D. Mej. de Vries en Mevrouw de Graaff: N. Schoolstraat, Duinstraat zuidzjjde en noordzijde, Zwarte- weg, Van Ravesteijnstraat, N. W. Buitensingel, Van Swinden- straat, Hemsterhuisstraat. Sub-Commissie E, Mej. Booms en (vacature): Alexanderplein, Ferd. Bolstraat, Falckstraat, De Gheijn- straat, Rijswijksche straat. Vijzelstraat, Schelpkade, Waal straat, Lijnbaan, Van Damstraat, Zusterstraat, Teniersstraat, Lamgroen. Mevrouw Gravelotte en Mej. Booms zullen zich blijven belasten met het geven van advies omtrent het benoemen van onderwijzeressen, en het bijwonen der proeflessen. Uitgezonderd Maandags en Donderdags is Mej. Booms dagelijks in de morgenuren bereid onderwijzeressen te ont vangen tot het geven van inlichtingen. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 403