19 13 In 4 zittingen van 1 tot 7 November werden de 44 candi- daten mondeling geëxamineerd, terwijl het schriftelijk werk door de leerlingen in den loop van den cursus gemaakt, eveneens werd nagegaan. Waar dit laatste te wenschen over liet, moest dat worden toegeschreven aan eene gebrekkige opleiding in de schooljaren, zoodat naar het oordeel der com missie hierin geen aanleiding bestond het gevraagde diploma te weigeren, te meer daar door allen een voldoend mondeling examen werd afgelegd. De candidaten slaagden dus allen. Getuigd mag worden, dat deze gelukkige uitslag toe te schrijven is aan de groote belangstelling, waarmee de lessen, gegeven door Mej. Cornelder, en de heeren de Jongh, Sasburg en Brouwer, gevolgd werden. De onderwijzeressen in hand werken waren overtuigd, dat een trouw bijwonen van de lessen beteekende de waardeering harerzijds van de schoone gelegenheid, door onze gemeente aangeboden, om door het aanleeren althans van de gronden der paedagogiek zich een ruimer blik op haar werkkring te openen. De commissie wenscht in het programma, twee jaren geleden vastgesteld, thans nog geen verandering voor te stellen. Zij hecht geen geringe waarde aan het meer abstracte deel daarin voorko mende, met name aan de zielkunde, overtuigd als zij is, dat al wie onderwijs geeft, ten minste eenige theoretische vor ming dringend noodig heeft. Op eer, ander punt mag de commissie niet nalaten de aan dacht te vestigen. De vorige cursus begon eerst Juni 1901, d. i. éene maand te laat. Het is de commissie aangenaam te kunnen mededeelen, dat zoodanige maatregelen zullen ge troffen worden, dat inderdaad op 1 Mei 1908 de nieuwe cursus kan aanvangen. 4. Schoolgebouwen. Nadat laatstelijk in 1898 door onze commissie was aan gedrongen op het buiten gebruik stellen van het hulpschool- gebouw aan de Lijnbaan, was het, vooral uit een hygiënisch oogpunt, onvoldoende van den toestand, waarin dat ge bouw verkeert, dit jaar andermaal een punt van bespreking; hoewel het bleek, dat sedert dien eenige verbeteringen van ondergeschikt belang waren aangebracht, lieten ook thans de ventilatie, de toetreding van licht, de toestand van privaten en urinoirs nog ernstig te wenschen over. Overtuigd, dat door het aanbrengen van vertimmeringen en verbeteringen nimmer op afdoende wijze in den bestaanden gebrekkigen toestand zoude zijn te voorzien, drong onze commissie er derhalve andermaal op aan, dat bedoeld hulpgebouw buiten gebruik zoude worden gesteld, zoodra door het in gebruik nemen van het nieuwe schoolgebouw aan de Stortenbeker VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1902 | | pagina 404